Navigace

Rok 2012 byl pro J&T BANKU nejlepším v historii, provozní zisk dosáhl úrovně 1,67 mld. korun a meziročně vzrostl více než 1,5krát

9 duben 2013

J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, zažila další velmi úspěšný rok. Čistý zisk banky v roce 2012 vzrostl meziročně více než 2,5krát na 1,015 mld. korun.

Banka přitom významně zvýšila příjmy ve všech oblastech podnikání. Vedle nárůstu úrokových výnosů (+62 %) významně vzrostly také příjmy za služby poskytované klientům v oblasti správy majetku a organizace dluhopisových emisí (+84 %). Rekordní zisk ještě zvýraznil mimořádný výsledek z obchodování na vlastní účet, kde banka dosáhla zisku přes 700 milionů korun.

Banka v uplynulém roce rostla nejen v provozních výsledcích, ale také bilanční sumou. Růst byl tažen zejména nárůstem klientských vkladů. Ke konci roku 2012 tak banka poskytovala služby více než 23 tisícům klientů, kteří v bance uložili přes 64 mld. korun, tj. o 16,4 % více při srovnání s předchozím rokem. Banka se i nadále opírá o mimořádně stabilní vkladovou bázi. Vklady na viděnou tvoří méně než 15 % vkladů, ostatní vklady klientů jsou termínované s průměrnou durací přesahující jeden rok.

J&T BANKA ke konci roku vykazovala kapitálovou přiměřenost na úrovni 11,9 %, což je výrazně více než dlouhodobě cílovaná hodnota 11 %.

Konsolidované výsledky J&T BANKY, a.s., k 31. 12. 2012 podle IFRS

Hlavní položky bilance

       
v TCZ 12/2012 12/2011 var. abs %
Bilanční suma banky 88 401 273 72 557 883 15 843 390 21,8%
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 6 977 979 1 492 656 5 485 323 367,5%
Pohledávky vůči úvěrovým institucím 6 865 483 9 090 601 -2 225 118 -24,5%
Cenné papíry 30 462 303 24 146 565 6 315 738 26,2%
Pohledávky za klienty 41 150 044 36 583 861 4 566 183 12,5%
Závazky vůči klientům 64 032 411 55 023 567 9 008 844 16,4%
Vlastní jmění 7 412 701 5 235 253 2 177 448 41,6%
Kapitálová přiměřenost 11,9% 12,1% -0,2  
Přebytky likvidity (likvidní aktiva) 18 384 528 17 649 010 735 518 4,2%
Likvidní aktiva / vklady 27,1% 29,3% -2,2  
L/D ratio 64,3% 66,5% -2,2  

Hlavní položky výsledovky

       
v TCZK 12/2012 12/2011 var. abs %
   Úrokové výnos 3 979 506 2 643 489 1 336 017 50,5%
   Úrokové náklady -2 129 481 -1 500 201 -629 280 -41,9%
Čisté úrokové výnosy 1 850 025 1 143 288 706 737 61,8%
Přijaté dividendy 58 851 66 134 -7 283 -11,0%
   Výnosy z poplatků a provizí 676 536 411 245 265 291 64,5%
   Náklady na poplatky a provize -176 573 -139 356 -37 217 -26,7%
Čistý výnos z poplatků a provizí 499 963 271 889 228 074 83,9%
Čistý zisk z obchodování 725 719 -62 636 788 355 1258,6%
Ostatní provozní výnosy 79 558 192 927 -113 369 -58,8%
Provozní výnosy 3 214 116 1 611 602 1 602 514 99,4%
   Personální náklady -751 852 -364 700 -387 152 -106,2%
   Ostatní provozní náklady -698 812 -515 310 -183 502 -35,6%
   Odpisy -92 149 -71 338 -20 811 -29,2%
Provozní náklady -1 542 813 -951 348 -591 465 -62,2%
Provozní zisk 1 671 303 660 254 1 011 049 153,1%
   Rizikové náklady -478 408 -305 593 -172 815 -56,6%
Zisk před zdaněním 1 192 895 354 661 838 234 236,3%
   Náklady na daň z příjmů -271 997 -85 427 -186 570 -218,4%
   Zisk z ukončovaných operací 94 853 0 94 853 -
   Menšinové podíly -440 -81 -359 -443,2%
Zisk po zdanění 1 015 311 269 153 746 158 277,2%
         
C/I ratio 48,0% 59,0% -11,0