Navigace

Alpha Quest 4,50/21

Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává emisi o celkové hodnotě 500 mil. CZK splatnou v roce 2021. Dluhopisy s nominální hodnotou 100 000 CZK nabízí ročně vyplácený úrok ve výši 4,50 %.

Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Emitent) je alternativní investiční fond se sídlem v Maltské republice. Emitent vytváří podfond Aplha Quest Balanced Fund (Podfond). Emitent vydává dluhopisy výhradně na účet Podfondu. 

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peněžní prostředky. Kupóny jsou poškozeným osobám vydávány státem v souladu s rumunským zákonem o restituci.

Základní údaje

Název emise Alpha Quest 4,50/21
Měna emise CZK
Datum emise 22.12.2016
Upisovací lhůta 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 4,50 % p.a.
Výplata kupónu Ročně, vždy 22.12.
Datum splatnosti 22.12.2021
ISIN CZ0000000856
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

Alpha Quest - Prospekt PDF
Alpha Quest - Infolist PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 14.12.2018 99,750 % 101,750 % 1,75 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 100,500 % 2,46 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 2,98 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 14.12.2018 98,750 % 100,750 % 3,04 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 14.12.2018 102,750 % 104,750 % 3,66 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 14.12.2018 101,000 % 103,000 % 3,72 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 14.12.2018 87,500 % 89,500 % 4,10 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 14.12.2018 85,985 % 87,985 % 4,40 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 14.12.2018 99,500 % 101,500 % 3,97 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,750 % 100,750 % 3,77 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 14.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,05 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 14.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 14.12.2018 98,500 % 105,500 % 4,41 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 14.12.2018 100,750 % 102,750 % 3,74 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 14.12.2018 100,500 % 102,500 % 3,32 % SK4120013475
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 14.12.2018 103,000 % 107,000 % 3,53 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 14.12.2018 102,500 % 105,500 % 3,66 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 14.12.2018 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 14.12.2018 100,000 % 102,000 % 4,83 % CZ0000001086
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 10 000 CZK 14.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,25 % CZ0003520520
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 14.12.2018 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat