Navigace

Raiffeisen - Russland - Aktien (R)

Informace o fondu

Popis fondu
Investičním cílem je dosahovat dlouhodobého růstu kapitálu přistoupením na vyšší rizika. Investujepřevážně do akcií a cenných papírů podobných akciím vydávaných podniky, které mají sídlo nebo působí převážně v Rusku. Kromě toho může investovat i do dalších cenných papírů, např. do dluhopisů vydávaných vládami, nadnárodnímiemitenty a/nebo podniky a do nástrojů peněžního trhu, do podílů jiných investičních fondů a také do vkladů na viděnou a vypověditelných vkladů. Fond jespravován aktivně a není omezen žádnou referenční hodnotou.V rámci své investiční strategie může fond investovat převážně do derivativních nástrojů a využívat tyto nástrojek zajištění.U podílů druhu A se výnosy fondu vyplácejí od 15.09. Možné je rovněž vyplácení výnosů z majetku fondu a záloh na výnosy. U všech ostatních druhů podílůzůstávají výnosy ve fondu a zvyšují hodnotu podílů.Majitelé podílů mohou – s výhradou dočasného pozastavení z důvodu mimořádných okolností – na denní bázi na depozitní bance požadovat zpětný odkuppodílů za aktuálně platnou odkupní cenu.Doporučení: tento fond nemusí být vhodný pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 10 let.
Investiční společnost Raiffeisen KAG
Název fondu Raiffeisen - Russland - Aktien (R)
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku ve fondu (celkem) Data nejsou k dispozici
ISIN AT0000A07FS1
Poslední jednotková cena (k 27.10.2021) 152.6200 EUR
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Zkušený investor
Investiční horizont v letech >5 
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
8,11 % 28,50 % 60,82 % 20,40 % 15,38 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.