Fond třetí strany | J&T Banka
Navigace

NN (L) INTERNATIONAL Central European Equity-P Cap EUR

Informace o fondu

Popis fondu
Tento středoevropský akciový fond investuje do akcií firem, které působí na všech trzích regionu střední a východní Evropy bez ohledu na to, kde jsou kotovány jejich akce. Zároveň jde o akcie firem, které investor dobře zná. Přibližně 35% majetku fondu je investováno do akcií na pražské burze, 45% na burzách v Polsku a 10% v Maďarsku a Rumunsku. Struktura portfolia reflektuje potenciál ekonomického růstu jednotlivých trhů v regionu. Fond se pyšní dlouhou historií, založený byl již v roce 1997 (dříve pod názvem NN (L) International Czech / Visegrad Equity). Jde tak o jeden z největších a nejstarších akciových fondů zaměřených na region střední a východní Evropy.
Investiční společnost NN (L) INT SICAV
Název fondu NN (L) INTERNATIONAL Central European Equity-P Cap EUR
Typ fondu Akciové
Hodnota majetku ve fondu (celkem) Data nejsou k dispozici
ISIN LU0176676459
Poslední jednotková cena (k 26.1.2022) 173.2100 EUR
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
0,69 % 11,38 % 26,06 % 6,57 % 7,04 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.