Navigace

Ohlédnutí za fondy J&T

Loňský rok nebyl pro fondy jednoduchý. Výhled pro ekonomický růst se oproti původnímu předpokladu zhoršil, na náladě nepřidala ani stále nejasná situace kolem brexitu a dohody mezi USA a Čínou. Fondy J&T se však držely stále na čele pelotonu a vykazovaly vyšší výnosy než konkurence.

Investiční prostředí pro dluhopisy bylo v roce 2018 poměrně obtížné. Po kolísavém obchodování během roku byly především listopad a prosinec velmi nepříznivé pro podnikové dluhopisy. Zhoršil se výhled pro ekonomický růst ve světě a náladu na trzích postihly rovněž politické faktory – probíhající obchodní válka USA vs. Čína, těžce se rodící smlouva o odchodu Velké Británie z Evropské unie a ekonomické problémy některých menších ekonomik jako Turecko či Argentina.

Během „sytých“ let mnoho firem zvýšilo své zadlužení a panují obavy, jestli nemálo z nich nebude mít problémy splácet své závazky, pokud by přišla léta „hubená“. Samostatnou kapitolou je výhled pro Čínu, jejíž ekonomický zázrak je též z nemalé míry postaven na dluhu. Dluhopisoví investoři na výše uvedené obavy reagovali požadavkem na vyšší návratnost investic, což znamená vyšší požadované rizikové přirážky a u existujících dluhopisů jejich přecenění na nižší úrovně.

J&T Bond se osamostatnil na čele pelotonu

J&T Bond, který kombinuje investiční svět J&T a high yield dluhopisy na zahraničních trzích, se v tomto prostředí snažil vloni spíše „brzdit“. „Postupně jsme prodali některé starší investice a v průběhu celého roku jsme drželi záměrně větší podíl hotovosti, depozit a státních pokladničních poukázek a snažili jsme se nakupovat se slevou,“ uvádí Marek Ševčík, Junior Portfolio Manager z J&T Investiční společnosti. Příkladem jsou investice do vybraných ruských společností poté, co na tamním trhu došlo k výprodeji nebo navýšení pozice v konvertibilních dluhopisech po poklesu na akciovém i konvertibilním trhu.

Zároveň portfolio manažeři zajišťovali část úrokového rizika. Fond zakončil rok 2018 o cca 0,9 % slabší, což jistě není výsledek, který by investory potěšil. Na druhou stranu se díky defenzivní strategii fond vyhnul ztrátám ve výši 2 až 7 %, které zaznamenaly konkurenční fondy – celkový indexový výnos evropských high yield dluhopisů byl v roce 2018 −3,4 %.

Pro investory je však důležitější zhodnocení prostředků na investičním horizontu, což jsou u fondu J&T Bond tři roky. „V tříletém porovnání se fond letos osamostatnil na čele pelotonu obdobně zaměřených fondů, když za poslední tři roky zhodnotil investované prostředky o 11,25 %,“ upozorňuje Marek Ševčík. 

Pro střednědobý potenciál je důležitý hrubý „nakoupený výnos“ uvnitř portfolia, který je v infolistu vždy uváděn jako „výnos do splatnosti portfolia“. Ten od začátku roku postupně roste a je nyní zhruba 4%, přestože je téměř 20 % prostředků drženo v hotovosti. Za předpokladu zainvestování větší části hotovosti a po zohlednění vlivu zajištění cizích měn je potenciální hrubý výnos portfolia cca 5,2 %. Pokud od tohoto čísla odečteme vnitřní náklady fondu ve výši 1,25 %, dostáváme téměř 4% čistý střednědobý potenciál fondu. Zároveň je nutno mít na paměti, že dosažený výnos kvůli kolísání cen dluhopisů na trhu bude i v budoucnu nerovnoměrně rozložený v čase. High Yield podnikové dluhopisy nejsou vysloveně konzervativní aktivum a fond může v nepříznivých časech dosáhnout i záporného výnosu.

J&T Money překonal 2% zhodnocení

Fondpro veřejnostJ&T Money se zaměřuje v koncentrované podobě na dluhopisy – investiční myšlenky finanční skupiny J&T. Větší část těchto dluhopisů drží privátní investoři do splatnosti, což relativně snižuje jejich kolísavost ve srovnání s instrumenty, které drží především institucionální investoři. Ačkoli byl fond ovlivňován obdobnými tržními faktory, tj. růstem úrokových sazeb v Česku a zvýšenou obezřetností investorů, přece jen je jeho citlivost vůči výše uvedeným vlivům nižší ve srovnání s fondem J&T Bond. Celkově fond dosáhl v roce 2018 kladného zhodnocení lehce přesahující 2 %.

Výnos do splatnosti portfolia fondu J&T Money v kombinaci s efektem zajišťování měnového rizika se teoreticky blíží hodnotě 4 %, což po zahrnutí vnitřních nákladů fondu znamená střednědobý výnosový potenciál minimálně 2,5 % ročně. Ačkoli bezprostředně zvyšování úrokových sazeb dluhopisovým fondům snižuje zhodnocení, znamená to ve skutečnosti růst jejich výnosového potenciálu do budoucna. „Stejnou optikou je tedy možno se dívat na budoucí potenciál fondu J&T Money, pokud bude Česká národní banka pokračovat v nastoupené cestě zvyšování krátkodobých úrokových sazeb,“ popisuje Ševčík.       

J&T High Yield II zaznamenal příliv prostředků

Rok 2018 nebyl jednoduchý ani pro fond kvalifikovaných investorů J&T High Yield II, který kombinuje dluhopisy a směnky z investičního světa J&T. Přes složité investiční prostředí hlavní CZK třída zaznamenala zhodnocení 3,2 %. Akumulační třídy denominované v EUR a USD přidaly 2,6 %, respektive 5,4 %. „U fondu jsme nadále zaznamenali poměrně výrazný příliv prostředků, čemuž ve velké míře přispívají dividendové třídy, otevřené ve druhé polovině roku 2017,“ říká portfolio manažer. Jednoznačně největší oblibě se stále těší korunová akumulační třída, nicméně hned druhou nejobjemnější třídou se stala eurová dividendová. Celkový objem aktiv fondu vzrostl na 1,9 mld. Kč z 1,4 mld. Kč.

„Výnos do splatnosti jsme v roce 2018 udrželi na úrovni 4,2 % při poklesu modifikované durace na 1,7 z 2,4. V portfoliu jsme v roce 2018 provedli několik výraznějších změn. Díky úrokovému diferenciálu mezi ČR a eurozónou benefitujeme ze zajišťovacích měnových operací u eurových investic. Z tohoto důvodu jsme eurové investice navýšili o téměř 20 % a nyní tvoří necelou polovinu fondu. Nadále platí, že jádro fondu se opírá o investice ze skupiny J&T a další firmy z regionu, nicméně z důvodů diverzifikace jsme malou část portfolia vyčlenili i pro dolarové zahraniční cenné papíry. Podíl směnek ve fondu zůstal v roce 2018 relativně konstantní na cca 40 %. Při zohlednění výnosu do splatnosti portfolia a celkové nákladovosti vidíme letošní potenciál fondu v pásmu 3,0 až 3,5 %,“ popisuje Marek Ševčík.

J&T High Yield Money Market může vynést 3 %

Fond pro kvalifikované investory J&T High Yield Money Market je obdobně zaměřen jako J&T High Yield II, a proto jej v roce 2018 ovlivňovaly stejné faktory. Fond v loňském roce zaznamenal zhodnocení 2,65 %. Za celý rok se navýšil objem spravovaných prostředků ze 4,2 mld. Kč na cca 4,9 mld. Kč. Fond se zaměřuje na směnky a dluhopisy firem ze skupiny J&T a dalších regionálních společností. Pro letošní rok vidí portfolio manažer potenciál zhodnocení okolo 3 %.

Konzervativní dluhopisy neměly úspěšnou sezonu

Pro ceny konzervativních dluhopisů byl loňský rok nepříznivý s výjimkou jeho závěru. Americká centrální banka pokračovala ve své misi návratu úrokových sazeb směrem k neutrální úrovni. Umožnila jí to velmi dobrá kondice amerického pracovního trhu a celé ekonomiky. V Evropě je zatím představa návratu úroků do neutrální oblasti hodně vzdálená. Jednou z výjimek v našem regionu je Česká republika, jejíž ekonomika díky napojení na úspěšné Německo dosahuje velmi dobrých výsledků. Utažený domácí trh práce a rostoucí mzdy přiměly Českou národní banku celkem pětkrát ke zvýšení úroků. V důsledku toho v průběhu roku klesaly ceny státních dluhopisů, a tedy i ocenění konzervativních dluhopisových fondů. Situace se pro tento typ aktiv částečně obrátila k lepšímu až na konci roku, což nicméně nestačilo na návrat do kladných čísel.

J&T Flexibilní dluhopisový zůstane bezpečným přístavem

Fond J&T Flexibilní dluhopisovýse zaměřuje na relativněkonzervativní investice do státních dluhopisů a také podnikových bondů převážně s investičním ratingem. „Negativní tendence na trzích jsme se snažili tlumit vyšším zastoupením hotovosti, zajištěním části úrokového rizika a snižováním podílu rizikovějších podnikových dluhopisů. Celkově se však fond neubránil oslabení ve výši 1,6 %. Jsme připraveni dále navýšit zastoupení státních dluhopisů s delší splatností v momentě, kdy krátkodobé sazby dosáhnou bodu obratu tak, aby fond sloužil jako bezpečný přístav, jakmile se finanční trhy dostanou na rozbouřené moře příští ekonomické recese,“ vysvětluje Ševčík.    

J&T Opportunity CZK výnosově překonal konkurenci

Zhodnocení roku na akciových trzích a výhled pro letošní rok přinášíme v samostatném textu. Fond J&T Opportunity CZK se i v roce 2018 zaměřoval na fundamentálně silné tituly, které většinou nabízejí vysoký dividendový výnos. K nejvíce zastoupeným titulům, které stále poskytují zajímavý výnosový potenciál, se řadí ČEZ, Moneta nebo Komerční banka. V období vysoké volatility na trhu fond využíval aktivní investiční strategii a příležitostně alokoval větší část portfolia do hotovosti. Díky tomu se fondu J&T Opportunity CZK podařilo minimalizovat ztráty i v období výrazných propadů na kapitálovém trhu a výnosově překonat naprostou většinu akciových indexů u konkurenčních fondů. Celkově kurs fondu J&T Opportunity v roce 2018 oslabil o 3,7 %. Americký index S&P ztratil přes 6 %, česká burza oslabila o 9 % a německý index DAX se propadl o více než 18 %. 

Pro smíšené fondy byl loňský rok náročný

Rok 2018 byl pro riziková aktiva nejtěžším za posledních devět let, když výrazně oslabily akciové i komoditní trhy. Bezpečným přístavem ve světě investic tak zůstaly jen vládní dluhopisy a některé vzácné kovy, jako je zlato. U fondu J&T Life 2025 jsme pokračovali v přesunu aktiv z rizikové do dluhopisové části portfolia. Podíl pevně úročených instrumentů tak vzrostl téměř na dvě třetiny portfolia. Díky tomu se fond J&T Life 2025 vyvíjel relativně lépe než ostatní aktiva i než většina obdobně založených fondů.

U dlouhodobých fondů životního cyklu J&T Life 2030a J&T Life 2035 jsme rebalancovali portfolio dle dohodnuté investiční strategie. Bouřlivé období na kapitálových trzích pomáhalo vybalancovat zastoupení široké škály investičních nástrojů v portfoliu fondů. Mezi těmito investičními nástroji nechybí zlato, konvertibilní dluhopisy nebo realitní investiční trusty.  „Díky relativně nižšímu zastoupení čistě akciových instrumentů a široké diverzifikaci portfolia fondy J&T Life 2030 a 2035 oslabily méně než riziková aktiva a většina obdobně zaměřených fondů. Právě v období vysoké volatility na trzích, jaké nyní zažíváme, se naplno projevují výhody dlouhodobého pravidelného investování,“ dodává Marek Ševčík.