Navigace

Významné historické mince na aukci SINCONA AG

Ve dnech 21. až 24. října proběhla v Curychu tradiční velká podzimní aukce jednoho z celosvětově nejvýznamnějších numismatických aukčních domů SINCONA AG. Draženo bylo bezmála sedm tisíc položek z celého světa, především z Ruska, Švýcarska, střední a západní Evropy.

Společnost SINCONA je přímým nástupcem slavného numismatického oddělení švýcarské investiční banky UBS, které mělo na kontě dlouhou řadu aukcí i privátních prodejů. Obchod s vzácnými mincemi k privátnímu bankovnictví tradičně patří a mnohé banky mají či měly vlastní numismatické pracoviště. V období po finanční krizi v letech 2007– 2008 však v řadě bank docházelo k restrukturalizaci a v rámci úspory nákladů byla tato pracoviště rušena. V roce 2011 k tomuto kroku přistoupila i UBS, avšak celý její numismatický obchod plynule přešel pod nově vytvořenou společnost SINCONA včetně sídla, důležité numismatické knihovny a zaměstnanců pod vedením známých švýcarských numismatiků Jürga Richtera a Dr. Ruediho Kunzmanna. První aukce pod novým jménem se konala v červnu a červenci 2011 a do října 2019 proběhlo již 62 aukcí s desítkami tisíc zobchodovaných mincí.

Nejvyšší výsledek letošního podzimu přinesl extrémně vzácný dvoudukát Petra I. Velikého z roku 1701, který byl vydražen za dvojnásobek vyvolávací ceny, v přepočtu za 9,3 milionu Kč. Tento dvoudukát, vyražený v Moskvě z čínského zlata, představuje raritní ukázku mincovnictví Petra I. Velikého, legendárního reformátora Ruského impéria.

Pod vlivem dojmů z pokročilosti a rozvoje západní Evropy se Petr Veliký pokusil Rusko reformovat a učinit z něj moderní evropskou velmoc, čímž zásadně ovlivnil další kurs vývoje své země. Kromě jiných oblastí reformoval i ruský měnový systém, který se do té doby nacházel v chaotickém stavu. Jako jeho základ určil osmadvacetigramový stříbrný rubl, který se dále dělil na sto měděných kopějek. Až do této měnové reformy rubl existoval pouze jako váhová a účetní jednotka, nikoli jako fyzická mince – první stříbrný rubl byl vyražen v Moskvě v roce 1704.

Petrova měnová reforma měla významné důsledky pro mocenskou pozici Ruska – pomohla refinancovat armádu, vystavět nové námořnictvo a vybudovat přístavy a další infrastrukturu. Nová měnová soustava počítala i s dalšími mincemi – mimo jiné právě i se zlatým dvoudukátem čili dvoučervoňcem jako nejvyšším nominálem, který se rovnal pěti rublům. Vzhledem k ekonomické situaci tehdejšího Ruska a skutečnosti, že měnový systém byl založen na stříbře a mědi, bylo zlatých mincí vyraženo velmi málo. Vydražený kus představuje vzácný dobový artefakt z tohoto významného období ruských dějin.

Krásným představitelem zemí Koruny české byl na této aukci tolar Albrechta z Valdštejna z roku 1632, jenž byl vyražen v jičínské mincovně; vydražen byl za finální cenu v přepočtu cca 510 000 Kč.

Albrecht z Valdštejna byl na svoji dobu překvapivě moderní osobností. Vynikal podnikavostí, dravostí a pracovitostí, díky které se stal z chudého českého šlechtice generalissimem císařské armády a jedním z nejvlivnějších mužů tehdejší Evropy. Nebyl jen vojevůdcem, ale i – a možná především – vojenským podnikatelem. Známa jsou dobová svědectví o tom, jak i na cestách a vojenských taženích ze svého polního velitelského stanu posílal denně desítky dopisů, pomocí nichž na dálku řídil svoje rozlehlá panství, zatímco se ostatní důstojníci věnovali vínu a ženám. Na svých panstvích zavedl na svoji dobu nevídanou racionální velkovýrobu potravin a vybavení pro císařská vojska a byl tak mimo jiné i klíčovým armádním dodavatelem. Vybudoval postupně obrovský majetek a soustředil ve svých rukou moc, které mohl konkurovat jen tehdejší panovník – císař Ferdinand II. Mimořádná mocenská pozice Valdštejnova a obrovské úvěry, které poskytl císaři, však způsobily jeho pád – na pokyn Ferdinanda II. byl Valdštejn v roce 1634 v Chebu zavražděn. Jeho majetek byl zkonfiskován a císařem rozdán jeho vrahům a nepřátelům…

Mezi další významné mince, které souvisejí s českými zeměmi, patří vzácná třítolarová klipa (hranatá mince) z roku 1635. Vydražena byla v přepočtu za téměř 470 000 Kč. Tato masivní stříbrná klipa o váze 85 gramů byla posmrtně vydána pro rakouského arcivévodu Leopolda V. na památku jeho sňatku s toskánskou vévodkyní Claudií Medicejskou. Její vzácnost je dána skutečností, že jich bylo vyraženo velmi malé množství – nebyla určena k placení, nýbrž jako dar významným osobnostem.

Leopold V. byl zajímavou osobností středoevropského prostoru na přelomu 16. a 17. století. Byl pravnukem českého krále Vladislava II. Jagellonského a mladším bratrem císaře Ferdinanda II. V rámci rakouských dědičných zemí byl arcivévodou tzv. Předních Rakous. Hrál významnou roli ve sporu mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem o císařský trůn. Na Rudolfův pokyn provedl se svou žoldnéřskou armádou invazi do Čech, avšak byl poražen českými stavy, které pak prohlásily v květnu 1611 českým králem Matyáše. Byl velmi zbožným katolíkem a kromě politických a vojenských pozic zastával i vysoké funkce v církvi. Ke konci života se však s povolením papeže církevního života vzdal a oženil se s mladou vdovou Claudií Medicejskou, se kterou měl pět dětí.

K neobvyklé hranaté podobě této mince lze doplnit, že takzvané klipy byly původně raženy především za podmínek nouze (např. při obléhání měst atp.), neboť je technicky snazší připravit mincovní střížek hranatý než kulatý. Známé jsou například skandinávské klipy z 15. století, vídeňské klipy z roku 1529, kdy bylo město obléháno tureckými vojsky, slavné klipy salzburské a mnoho dalších. Nicméně od 17. století se klipy začaly razit i jako pamětní a reprezentativní mince, které nebyly určeny pro běžný platební styk, a v současnosti jsou sběrateli velmi vyhledávány.

Numismatický trh urazil od doby renesance dlouhou cestu a stále se stabilně vyvíjí bez zásadních zvratů a propadů. Jak nadále ukazují výsledky aktuálních aukcí, historické mince související s českými zeměmi jsou stále zajímavějším sběratelským a investičním oborem a díky svému zhodnocení mají své pevné místo mezi alternativními investicemi. Vhodně zvolená historická mince představuje nejen krásný předmět historické a kulturní hodnoty, ale také snadno přenosný investiční instrument s odpovídajícím výnosem a likviditou. V případě mincí českých se pak majitel může navíc těšit z vlastnictví vzácného kousku naší české historie a kulturního dědictví.

Z nadcházejících významných aukcí bychom rádi zmínili následující: Macho & Chlapovič – 20. a 21. aukce dne 22. listopadu v Praze; Hess Divo – 337. a 338. aukce dne 3. prosince 2019 v Curychu; Numismatica Ars Classica – 118. aukce dne 5. prosince v Milánu; Aurea Numismatika – 94. aukce dne 7. prosince v Praze. Z aukcí Macho & Chlapovič a Aurea Numismatika přineseme zprávu v některém z dalších čísel J&T Novin.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.