(Ne)zakázané investice | J&T Banka
Navigace

(Ne)zakázané investice

Je vcelku obvyklé, že nejrůznější investiční fondy mají ve svých statutech omezení, týkající se oblastí, do kterých nesmějí (nebo mohou jen velmi omezeně) investovat finanční prostředky svých akcionářů či podílníků. Motivací bývá – vedle legislativního rámce – většinou zájem o udržitelnost a dále pak společenská nebezpečnost některých sektorů ekonomické činnosti.

Dobrým vodítkem může být snaha Evropské unie klasifikovat, tedy nasměrovat peníze investorů do průmyslových odvětví, která pozitivně prospívají společnosti, a naopak omezit ta dlouhodobě škodlivá. Vedle již zavedené taxonomie hospodářských činností, technologií a zdrojů podle ohleduplnosti k životnímu prostředí začíná debata týkající se sociálního aspektu některých činností. Omezení investic do tzv. špinavé energie pocházející z fosilních paliv se tak s největší pravděpodobností rozšíří i na tabákový průmysl, hazard či výrobu zbraní. Mezi další kontroverzní oblasti můžeme zařadit výrobce alkoholu a pornografii.

Pro euroskeptiky je dobré zmínit, že klasifikace má za cíl zprůhlednit prostředí, aby investoři dokázali vyhodnotit vliv svých investic na životní prostředí či jejich dopady na společnost a poté se informovaně rozhodnout. Nejde a priori o zákaz. Nicméně díky současnému trendu někdy až extrémně zodpovědného chování a rozdílné míry citlivosti jednotlivých subjektů mohou již být některá omezení nevyhovující. A zde nastupuje příležitost pro individuální investice. Nevýhoda v podobě nižší diverzifikace portfolia je kompenzována vyšší svobodou investování, ale samozřejmě i rizika.

Dalším, nikoliv nevýznamným, faktorem je vývoj pohledu na prospěšnost či naopak nebezpečnost některých činností v čase. Energetická krize přiměla odborníky k návratu k debatě o zařazení jádra a plynu mezi udržitelné zdroje, stejně tak eskalace konfliktu na Ukrajině, a tím zvýšená společenská poptávka po zbrojení, ke změně pohledu na zbrojaře. Uvolnění restrikcí může vyvolat dočasnou zvýšenou poptávku po akciích společností z dotčených sektorů. Další otevřenou otázkou zůstává přístup regulátorů a profesionální investorské veřejnosti ke kryptoměnám.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.