Investice do dluhopisů. Výnosy, rizika a pro koho vlastně jsou

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInvestice do dluhopisů. Výnosy, rizika a pro koho vlastně jsou
#Trendy#Dluhopisy

Dluhopisy patří k nejpopulárnějším investičním nástrojům. Jejich výhodou je solidní výnos většinou překonávající dlouhodobou inflaci a zároveň relativně nízké riziko. Pro koho jsou dluhopisy určené? Jaké typy dluhopisů vlastně existují? A na co si dát při investování do dluhů obecně pozor? Zde jsou klíčové otázky pro všechny zájemce o investice do dluhopisů a odpovědi na ně.


Jaký typ investice dluhopisy představují?

Jedná se o konzervativní investici, která představuje kompromis mezi výnosem a rizikem. Oproti akciím nabízejí dluhopisy sice nižší výnosy, ale zároveň představují nižší riziko. Ve vyváženém portfoliu mohou dluhopisy mít stabilizační funkci.


Pro koho jsou dluhopisy vhodnou investicí?

Pro defenzivněji laděné investory, kteří investice používají zejména pro ochranu majetku před inflací. Dále pro investory, kteří nechtějí nebo nemohou své prostředky zhodnocovat v dlouhém investičním horizontu, ale jde jim spíše o krátkodobou investici se solidním výnosem.


Jaký výnos lze očekávat a co má na něj vliv?

Záleží na typu dluhopisu, státní a dlouhodobé dluhopisy mívají nižší roční výnos (obvykle do 5 procent), naopak korporátní dluhopisy mohou nabídnout roční výnos i přesahující deset procent. Obecně přitom platí, že výše výnosu (ročního úroku) souvisí s mírou rizika, které investice do takového dluhopisu představuje. Důležitou roli ve výši výnosu hrají úrokové sazby centrálních bank. Od těch se totiž odvíjí cena peněz na trhu. Pokud je nějaký dluhopis výrazně nad úrokovými sazbami, jde o informaci pro investora, že daná investice je vysoce riziková.


Jaká rizika jsou spojena s investicemi do dluhopisů?

Hlavním rizikem u všech investic je ztráta hodnoty dané investice, a to klidně až do hodnoty nula. Také u dluhopisů může dojít ke krachu investice, pokud jde o vysoce rizikové dluhopisy, jejichž emitent zbankrotuje a ani rozprodej majetku dané společnosti nepokryje ani část dluhopisů. U státních dluhopisů je míra rizika nižší (i proto nabízejí nižší úroky), ale i státy mohou zkrachovat, respektive nevyplácet roční úroky, případně nesplatit jistinu.


Jaké typy dluhopisů existují?

Dluhopisy se dělí dle různých kritérií. Podle emitenta rozlišujeme státní a korporátní dluhopisy. Podle data splatnosti rozlišujeme krátkodobé či dlouhodobé dluhopisy (dluhopis vždy musí obsahovat datum splatnosti jistiny). Dále můžeme rozlišovat dluhopisy projektové (ty jsou určené na konkrétní projekt), kryté dluhopisy (v případě insolvence společnosti jsou tyto dluhopisy přímo spojený s konkrétním aktivem), konvertibilní (dluhopisy, které se za určitých podmínek mohou proměnit v podíl ve firmě, tedy de facto v akcie).


Co musí dluhopisy obsahovat?

Aby byl dluhopis platný, musí obsahovat několik základních údajů. Jsou to zejména:

- data splatnosti dluhopisu a výnosu dluhopisu

- hodnotu jistiny a ročního úroku

- číselné označení dluhopisu

- údaje nutné k jednoznačné identifikaci jeho prvního vlastníka

- podpis emitenta


Co jsou kovenanty?

Dluhopisy se vydávají vždy na určitou dobu. Může však dojít k situaci, kdy dojde k takzvanému zesplatnění investice, a to okamžitě. To nastává při naplnění předem definovaných podmínek, kterým se říká kovenanty. Typicky může jít o překročení předem definované míry zadlužení společnosti nebo nedostatečného cash flow.


Kdo může dluhopisy vydávat?

Dluhopisy typicky emituje stát, územní samosprávný celek (kraj, obec) nebo obchodní korporace (právnická osoba). Může ale i jakákoli fyzická osoba. Podmínkou, aby mohl být dluhopis v Česku veřejně nabízen, je schválený prospekt od ČNB nebo pokud je udělena výjimka ČNB, např. velikostí emise do 1 milionu eur či ekvivalentní částky v korunách. V jiném případě může být nabízen pouze neveřejně.


Kde lze investovat do dluhopisů?

Neveřejné nabídky ponechme stranou. Standardní dluhopisy lze koupit prostřednictvím banky, investiční společnosti, obchodníka s cennými papíry, na burze. Kromě přímých investic lze investovat také do fondů, které dluhopisy nakupují. Existují přitom fondy podílové a fondy kvalifikovaných investorů.


Jaký je vztah mezi výnosem dluhopisu a jeho cenou?

Nominální hodnotu určenou na samotném dluhopisu má tento cenný papír jen při samotném vydání, a potom při vyplácení jistiny. V čase mezi těmito dvěma okamžiky se s dluhopisy obchoduje a cena se proto liší. Platí přitom nepřímá úměra – když rostou úroky, klesají ceny dluhopisů a naopak. Důvod je logický – rostoucí úrok znamená, že roste riziko, a s tím klesá počet investorů ochotných toto riziko podstupovat, proto cena klesá.


Lze do dluhopisů investovat v rámci DIP?

Ano, dluhopisy jsou nástrojem, který lze zařadit do dlouhodobého investičního produktu. Důležité však je, že to platí pouze pro regulované dluhopisy nebo přesněji řečeno o dluhopisy obchodované na regulovaných trzích.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.