Rozdíl mezi profesionálně poskládaným portfoliem a vlastním portfoliem

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Katarína ŠčecinováRozdíl mezi profesionálně poskládaným portfoliem a vlastním portfoliem
#Trendy

V 18. století vzniklo nadčasové dílo Bohatství národů, které položilo základy moderní ekonomie. Autor, Adam Smith zde rozpracovává myšlenku významu dělby práce a jejího dopadu na zvýšení produktivity. Ve své úvaze se opírá o tři tvrzení. 

Pokud se člověk věnuje jedinému úkonu, který navíc vnímá jako své životní poslání, zvyšuje tím přirozeně svoji zručnost v dané oblasti a  stává se odborníkem. Další výhoda spočívá v ušetřeném času, který se jinak při přechodu z jedné práce do druhé ztrácí. Přepnout se mentálně z jednoho úkonu na jiný navíc většinou nelze hned. Při přerušení činnosti chvílí trvá, než se plně ponoříme do nové aktivity. V neposlední řadě zmiňuje očividný fakt, že práci urychluje a usnadňuje použití vhodný strojů. 

Žijeme v 21. století, kdy technologie a přístup k informacím umožňují efektivně a rychle strukturovat portfolio každému, kdo se o  investice zajímá. Jaký přínos má téměř 250 let staré pojednání pro správu majetku v moderní době? Smithovy postřehy jsou stále platné a lze je jednoduše aplikovat při rozhodování o volbě mezi delegováním řízení portfolia a ponecháním rozhodování ve vlastní režii. 

Za odborníka v oboru můžeme označit osobu, která dosáhla určité míry vzdělání a nabyté vědomosti uplatňuje v praxi. V rámci investičního světa se jedná o zkušené investory, kteří absolvovali ekonomické školy nebo disponují dostatečnými znalostmi v oblasti financí. V roli odborníka si dokážeme definovat investiční cíle, nastavit vyhovující investiční strategii a zvolit odpovídající investiční nástroje pro její naplnění. První předpoklad pro úspěšné investování tak splňujeme. 

Vývoj na finančních trzích ale prochází neustálými změnami a  je ovlivněn řadou ekonomických i politických faktorů, na  které musíme reagovat. Hodnota cenných papírů se v čase mění. Sledování aktuálních informací a  schopnost realokace prostředků do nejatraktivnějších segmentů vyžaduje připravenost a schopnost jednat za všech okolností. Abychom se neodchýlili od svého cíle a vytěžili z investice maximum, musíme správně vyhodnocovat rizika, své portfolio v případě potřeby rebalancovat a dokázat čelit ztrátovým investicím. Disciplinovaný přístup nás podpoří v okamžicích emočního vypětí, kdy nás strach nutí k iracionálním rozhodnutím. Obchodování s cennými papíry s sebou přináší dodatečné výdaje ve formě poplatků a možné daňové dopady. Vhodně zvolenými investičními produkty dokážeme tyto náklady optimalizovat. 

Pokud financím rozumíme a jsme připraveni jim zasvětit požadovaný čas, zbývá ještě vyřešit otázku dostupných nástrojů. Investiční příležitosti se formují mimo pozornost médií a široké veřejnosti, a proto bychom měli při alokaci kapitálu spoléhat na osvědčené informační zdroje a  nepodléhat aktuálním módním trendům. Při investování do zahraničních cenných papírů je potřeba zvážit také dopad měnového rizika a mít k dispozici nástroje pro jeho zajištění. 

Investiční cesta každého z nás je otázkou osobních preferencí i kapacitních možností. Při tvorbě bohatství bychom měli objektivně zhodnotit, zda disponujeme vlastnostmi a zdroji, které odborná péče o majetek vyžaduje, nebo je pro nás výhodnější přenechat někomu jinému


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.