Objem aktiv fondu J&T ARCH INVESTMENTS přesáhl miliardu eur

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceObjem aktiv fondu J&T ARCH INVESTMENTS přesáhl miliardu eur

Psychologickou hranici jedné miliardy eur fond překonal ke konci druhého čtvrtletí. Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo zhodnocení investičních akcií 9,4 % v případě korunové třídy, resp. 7,2 % v případě třídy eurové. Do kvartální výkonnosti se však poprvé výrazněji promítly důsledky vysokých cen a nejistoty panující na trhu s energiemi.


Zmíněné skutečnosti se, bohužel, negativně promítly v kvartální výkonnosti celého fondu. Korunová třída investičních akcií se za druhé čtvrtletí roku 2022 zhodnotila o 0,97 % na 1,2056 Kč za jednu investiční akcii, eurová třída pak poprvé dosáhla negativního zhodnocení −0,33 % a uzavřela čtvrtletí na hodnotě 1,1786 eur za jednu investiční akcii.

Objem aktiv fondu k 30. červnu 2022 dosáhl 25,26 miliardy Kč (zhruba 1,02 miliardy eur). „Přestože aktuálně dosažené výnosy jsou za našimi dlouhodobými očekáváními, je třeba je posuzovat v širším kontextu. Akciové indexy i akciové fondy jsou od začátku roku ve výrazném, mnohdy dvojciferném minusu. V tomto srovnání vyznívá výkonnost našeho fondu stále poměrně příznivě,“ říká Adam Tomis, člen investičního výboru J&T ARCH INVESTMENTS.

Negativní přecenění podílu ve fondu Sandberg Private Equity 2 Fund

Podobně jako celá řada dalších podniků je i TERNO real estate (dále jen „Terno“) nuceno nakupovat elektřinu na spotovém trhu za ceny násobně vyšší než v předchozích letech. V reakci na růst provozních nákladů management přistoupil k celé řadě úsporných opatření.

„Navzdory těmto opatřením a skutečnosti, že se veškeré vedením Terna ovlivnitelné provozní metriky kontinuálně zlepšují, jsme bohužel po diskusi s managementem a zástupci investiční společnosti Sandberg Capital situaci vyhodnotili tak, že negativní dopad plynoucí z vysoké ceny elektřiny všechny tyto pozitivní efekty převáží.  Z tohoto důvodu jsme poměrně výrazně upravili zejména nákladovou část našeho oceňovacího modelu. Navíc jsme na konci srpna, s cílem v této obtížné situaci kapitálově podpořit Terno, investovali téměř 4,8 miliony eur do fondu Sandberg Private Equity 2 Fund,“ popisuje Adam Tomis.

Kombinace výše uvedeného přinesla ocenění, které je mezikvartálně o 39,8 % nižší. Vedení fondu však věří, že by se alespoň část tohoto negativního přecenění mohla vrátit zpět, a to díky zastropování ceny elektrické energie, ať už na evropské, nebo národní úrovni.

„Ve střednědobém horizontu by pak profitabilitu, a tedy i ocenění, Terna mohlo zlepšit přenesení části zvýšených provozních nákladů do prodejních cen. Velikost tohoto efektu, jeho načasovaní, ale i další faktory ovlivňující tržby je v tuto chvíli obtížné predikovat, a proto s ním v modelu momentálně nepočítáme,“ dodává Tomis.

Účast v dalším investičním kole společnosti Rohlík Group

Fond se účastnil investičního kola D ve skupině Rohlík Group, a to prostřednictvím fondu JTFG Fund I, který drží 4,17% podíl v Rohlík Group. Investiční kolo ocenilo Rohlík Group na vyšší hodnotu, než byla valuace předcházejícího kola, a do zhodnocení fondu tak přispěla nižším dvojciferným zhodnocením.

Celkově se investice do fondu JTFG Fund I zhodnotila o zhruba 11,1 % a kromě výše uvedené investice a přecenění podílu v Rohlík Group byla ve druhém čtvrtletí pozitivně ovlivněna také zhodnocením 860 000 kusů akcií společnosti ČEZ, které fond nakoupil v dubnu.

Navýšení investice v J&T CAPITAL PARTNERS a výhled pro EPH

Stávající investice do J&T ALLIANCE, respektive jeho jediné investice, kterou je podíl ve společnosti J&T CAPITAL PARTNERS, dosáhla svého maximálního možného zhodnocení ve výši 2,5 % za čtvrtletí. Část prostředků získaných z primární emise investičních akcií ve výši 176 miliónů eur tak byla investována prostřednictvím investorské třídy investičních akcií do jejího navýšení, aby investice v J&T ALLIANCE zůstala na dlouhodobě deklarované úrovni okolo 65 % portfolia.

Klíčovou investicí ovlivňující výkonnost investice do fondu J&T ALLIANCE je Energetický a průmyslový holding (EPH), proto je na místě podívat se, jak se situace na energetickém trhu může promítnout do ocenění.

Jakkoli v lokálních médiích nejvíce rezonuje zejména situace v České republice, z pohledu není EPH klíčová. „EPH sice má v České republice část svých výrobních zdrojů, ale zásadní hodnota celého holdingu se primárně generuje na jiných trzích. Z tohoto důvodu je mnohem podstatnější sledovat návrhy řešení diskutované na celoevropské úrovni, případně individuální národní řešení ve vybraných evropských státech, jako jsou Německo, Velká Británie, Francie, Itálie a Slovensko,“ vysvětluje Adam Tomis.

V současnosti nejčastěji diskutovaná podoba celoevropského řešení by měla být postavena na de facto 100% zdanění výnosů producentů elektřiny nad určitou hranicí. Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o 180 EUR/MWh a opatření by se mělo týkat elektřiny produkované z tzv. inframarginálních zdrojů. K těm patří zejména jádro, hnědé uhlí, většina hydroelektráren a obnovitelných zdrojů energie, odpad a ropa. Toto řešení by dále mělo být doplněno o tzv. windfall tax (daň z neočekávaných zisků), která by ale již neměla cílit na výrobce elektrické energie, podléhající zdanění výnosů nad výše uvedenou regulatorní hranicí.

„Pokud by finální podoba respektovala výše uvedené kontury, odhadujeme, že na naše současné ocenění EPH by neměla mít negativní dopad. Náš valuační model výrobních aktiv EPH totiž konzervativně pracuje s průměrnými cenami elektřiny, které jsou v drtivé většině případů pod hranicí 180 eur za megawatthodinu. Na druhou stranu, i pokud se členské státy shodnou na celoevropském řešení, regulační rámec by měl dát národním vládám možnost k jeho lokálnímu zpřísnění. Na definitivní vyčíslení případného dopadu tedy ještě musíme počkat. Jediný trh mimo EU, na kterém skupina EPH významněji působí, je Velká Británie. Tam zatím diskuse o zastropování cen podle všeho neprobíhá a nově jmenovaná premiérka se nechala slyšet, že nechce zavádět žádné nové daně,“ uvádí Tomis.

Slovenským tranzitním plynovodem, který vlastní společnost Eustream, plyn na Slovensko a dále do Evropy zatím naštěstí proudí, byť v nižších objemech. Predikce ohledně budoucího vývoje ale samozřejmě zůstává stále velmi nejistá.

Ostatní portfoliové investice

Z dalších portfoliových investic zmíníme, že na konci května se uskutečnila prostřednictvím specializovaného fondu J&T MS 1fond investice do minoritního podílu ve společnosti Venator Materials (dále jen „Venator“). Venator patří mezi pět nevětších světových výrobců titanové běloby, mezi její další produkty pak spadají speciální chemická aditiva. Vzhledem k tomu, že na konci druhého čtvrtletí ještě probíhalo ve fondu J&T MS 1 takzvané upisovací období, není v ocenění našeho portfolia zohledněno tržní přecenění akcie, které se poprvé plně promítne až v následujícím kvartálu.

Do portfolia přibyl podíl v Monetě

„Na začátku července jsme do portfolia fondu koupili 9,29% podíl v Moneta Money Bank, který jsme získali kombinací nákupů z trhu a přímého obchodu s fondem Petrus Advisers. Jak jsme již veřejně deklarovali, usilujeme o získání souhlasu k nabytí kvalifikované účasti ze strany České národní banky, po kterém bychom náš podíl, v závislosti na tržních podmínkách, rádi dále navyšovali,“ prozrazuje Adam Tomis a dodává: „Akcie vlastníme přes stoprocentní dceřinou společnosti MYTHESA HOLDINGS LIMITED a jejich nákup jsme financovali kombinací vlastních zdrojů a bankovního úvěru v poměru zhruba 45 ku 55.“


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.