Fondy kvalifikovaných investorů. Pro koho jsou a jak fungují

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceFondy kvalifikovaných investorů. Pro koho jsou a jak fungují
#Trendy#Fondy

Fondy kvalifikovaných investorů nabízejí pestrou škálu investičních možností, ke kterým se běžný investor jinak nemůže sám dostat. Přesto však nejsou dostupné pro každého a mají také svá úskalí, zejména horší likviditu. Jak fungují a pro koho jsou fondy kvalifikovaných investorů neboli FKI určeny? Zde stručný přehled.Co jsou fondy kvalifikovaných investorů

Jedná se o peněžní investiční nástroj, do kterého investor vloží peníze, většinou vázané na předem danou dobu. Během ní mu emitent vyplácí roční dividendu. Na rozdíl od běžného podílového fondu nemůže do fondu kvalifikovaných investorů investovat každý. Kvalifikovaný investor musí splňovat několik podmínek. Za to získá prostřednictvím FKI širší nabídku investičních možností, protože tyto fondy nejsou svázány tolika předpisy. Nejčastěji jsou mezi fondy kvalifikovaných investorů zastoupeny nemovitostní fondy. FKI podléhají dohledu a regulaci ze strany České národní banky. Ochranu investora kromě ČNB zajišťuje také banka v roli depozitáře.


Jak fungují FKI

Existují dva typy FKI – otevřené a uzavřené. Uzavřené, kterých je v České republice více, fungují tak, že vzniknou pro uzavřený a konečný okruh investorů, od spuštění fondu pak již nepřijímají nové vklady ani nové investory. Otevřené fondy kvalifikovaných investorů přijímají nové investory neustále a stejně tak i nové vklady.

Tyto fondy pak fungují následujícím způsobem: investor vloží do fondu prostředky, které jsou vázané několik let (většinou nejméně 3, běžně až 5 let). Během této doby fond investuje dle vlastní strategie a investorům vyplácí roční dividendu.


Pro koho jsou FKI určené

Pro „kvalifikované investory“. Za toho je považován ten, kdo má jednak dostatek prostředků k investování a/nebo pokročilejší vědomosti a zkušenosti v oblasti investic. To správci fondů ověřují nejčastěji dvěma způsoby. Buď investor vloží do fondu nejméně 125 tisíc eur (či jejich ekvivalent v korunách) a současně čestně prohlásí, že má dostačující znalosti ohledně investičních nástrojů používaných daným fondem a že chápe všechna rizika, která jsou s tím spojena. Druhou možností je vklad minimální investice předepsané zákonem ČR, tedy 1 milion korun a současně čestně prohlásí, že disponuje patřičnými znalostmi v oblasti investování a prokáže, že má dostatečné finanční zázemí. Poté obvykle následuje ověřovací test vědomostí. Cílem těchto opatření je zajistit, aby do FKI vstupovali zkušení investoři, kteří jsou si vědomi rizik spojených s tímto typem investice.


Jaké jsou výhody FKI

Hlavní výhodou fondů kvalifikovaných investorů je šíře investic. Tyto fondy totiž nejsou svázány tolika předpisy a mohou se pouštět i do rizikovějších investic než běžné otevřené fondy. Dovedou nabídnout velmi specifické investice včetně alternativních investic, které mají nízkou korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy. Výhodou takových investic je rozložení rizika portfolia. Mezi nejoblíbenější FKI patří například různé nemovitostní, developerské a private equity fondy. Zaměření FKI fondů ale může být zcela specifické. Některé FKI spravují zemědělskou půdu nebo lesy, další provozují větrné a solární elektrárny, jiné vykupují nesplácené pohledávky. Některé také například financují poskytování úvěrů a existují třeba i fondy investující do umění nebo archivního vína.


Jaké je průměrné zhodnocení

Je těžké vytvářet průměrné výnosy u tak odlišných investic jako jsou reality, energetika či úvěry. Obecně však platí, že FKI v některém konkrétním segmentu mají vyšší výnosy než otevřené podílové fondy ve stejném segmentu. A to až dvojnásobně. Například za rok 2022 měly otevřené realitní fondy výnos 4 až 6 procent, FKI v realitách za stejné období měly výnos 7 až 9 procent.


Jaká jsou rizika

Vyšší výnosy jsou spojeny s vyššími riziky. A FKI jsou z tohoto pohledu investicí s vysokým rizikem. A to zejména proto, že tyto fondy mohou investovat do aktiv, u kterých by standardní fond měl problém s oceňováním majetku, protože se nejedná o cenné papíry obchodované na burze. FKI fondy musí majetek oceňovat samy na základě nezávislých znaleckých posudků. Pro některé může být nevýhodou i vázanost prostředků. Na rozdíl od jiných nástrojů (zejména spořících) totiž investice do FKI je vždy vázaná na několik let a během nich většinou není možné prostředky uvolnit. U těchto fondů je také nižší likvidita než u otevřených fondů.


Příklady FKI

V České republice je nyní registrováno přes 300 regulovaných investičních fondů pro kvalifikované investory. Z toho zhruba dvě třetiny jsou účelově založené pro uzavřený okruh investorů a nejsou veřejně nabízené. Zhruba do stovky FKI fondů může investovat i kvalifikovaná veřejnost.

Jedním z příkladů FKI je například fond J&T Arch Investments. Portfolio fondu tvoří investice ze sektorů energetiky, zemědělství, maloobchodu, realit a dalších odvětví, ve kterých se J&T aktivně angažuje. Fond drží mimo jiné podíly v Energetickém a průmyslovém holdingu, ve skupině J&T Ekologie a zemědělství, v EC Investments (Heureka, Košík.cz, FAST ČR), ve slovenském maloobchodním řetězci Terno, dále zhruba 10 % podíl na Moneta Money Bank, nebo také minoritní podíl ve společnosti Rohlík.cz. Fond J&T Arch Investments má čtvrtletní oceňování a čtvrtletní frekvenci úpisů, ale s investičními akciemi fondu se sekundárně obchoduje také na pražské burze, kde je možné akcie fondu kupovat kdykoliv za aktuální tržní cenu a kde J&T pravidelně nabízí nějaké akcie k prodeji, čímž udržuje likviditu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.