ČEZ: Dopady návrhu změny zákona o přeměně obchodních společností

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 


ČEZ: Dopady návrhu změny zákona o přeměně obchodních společností
#Akcie#Trendy

Vláda schválila návrh zákona upravující přeměny obchodních společností a družstev. Součástí návrhu je mimo jiné změna hranice nutná pro schválení rozdělení společnosti s nerovnoměrným výměnným poměrem. Nově by stačily pro schválení takovéhoto rozdělení společností obchodovaných na evropském regulovaném trhu hlasy držitelů 75 % akcií přítomných na valné hromadě a valná hromada by byla usnášeníschopná při přítomnosti držitelů 2/3 všech akcií. Doposud byl pro rozdělení společnosti nutný souhlas 90 % všech akcionářů, respektive emitovaných akcií.


Samotný návrh změny zákona byl prozatím pouze schválen vládou a půjde nyní do standardního legislativního procesu (poslanecká sněmovna, senát, prezident), kde ještě může dojít ke změnám. Zároveň, pokud vláda nenajde způsob, jak proceduru urychlit, by začal zřejmě platit nejdříve až ke konci tohoto roku.

Zásadní je, že se nejedná o klasické rozdělení společnosti, kde by akcionáři měli v nově vzniklých společnostech stejný podíl jako v té původní, ale „rozdělení s nerovnoměrným výměnným poměrem“ prakticky umožňuje vytěsnění minoritních akcionářů z části společnosti. Konkrétně může stát jako akcionář rozhodnout, že rozdělí ČEZ, a zároveň v jedné části, o kterou má zájem, získá 100 % a minoritní akcionáři budou mít pouze větší podíl v tom zbytku. Z tohoto důvodu bývají pravidla pro schválení tohoto kroku většinou podobná jako pro vytěsnění (v ČR schválení ze strany držitelů 90 % všech akcií).

Minoritní akcionáři neztrácí nárok na spravedlivou kompenzaci. Doposud by však vláda při snaze ovládnout výrobní aktiva ČEZu musela nabídnout takové podmínky, které by velká část minoritních akcionářů dobrovolně akceptovala, zatímco změna zákona by vládě umožnila získat tato aktiva i bez souhlasu minoritních akcionářů. Účast na posledních 3 valných hromadách byla v rozmezí 77-79 %, což znamená, že stát se 70% podílem na celkovém počtu akcií společnosti měl přibližně 90 % přítomných hlasů na VH. Změna hranice pro schválení na 75 % tak dává státu dominantní pozici i při výrazně vyšší účasti akcionářů. Minoritní akcionáři pak v případě nesouhlasu nebudou mít jinou možnost obrany, než se až následně obrátit na soud.


Náš názor na akcie ČEZ

Otázkou zůstává, zda vláda podnikne směrem k restrukturalizaci nějaké kroky v dohledné době, nebo bude čekat až na přijetí zákona. Podle našeho názoru může k něčemu dojít dříve (dobrovolná nabídka odkupu, standardní rozdělení společnosti apod.) a nově upravený zákon by spíše dával vládě jistotu, že dosáhne svého cíle i pokud jiné, méně kontroverzní způsoby neuspějí.

Prudký propad akcií a panika, která u akcií ČEZu v souvislosti s vládním přijetím návrhu zavládla, je podle našeho názoru přehnaná. Hodnota společnosti nám vychází vyšší, než je momentální cena akcií na trhu, a bez ohledu na to, jaký způsob ovládnutí výrobních zdrojů vláda zvolí, bude muset akcionářům nabídnout adekvátní kompenzaci.

Do 26. května bude zveřejněna pozvánka na valnou hromadu, kde by návrhy projednávaných bodů mohly přinést nějaké informace o dalším vývoji. Zároveň má vláda i ostatní akcionáři možnost následně navrhovat další body jednání VH.

Klientům, kteří akcie již mají v portfoliu, je doporučujeme nadále držet, případně při výraznějších propadech to může být příležitost k nákupu.Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.