AMISTA rozšířila rodinu J&T

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceAMISTA rozšířila rodinu J&T
#Fondy#Cíle

Rodinu společností skupiny J&T rozšířila loni na podzim investiční společnost AMISTA specializující se na zakládání a správu fondů kvalifikovaných investorů (FKI). „Pro klienty to může být zajímavý impulz v oblasti jejich projektů a investic,“ říká Ondřej Horák, předseda představenstva společnosti AMISTA.

Proč jste se rozhodli spojit své síly se skupinou J&T?

Byl to logický krok. Patnáct let jsme se věnovali fondům kvalifikovaných investorů jako správce a administrátor. Regulace finančního světa ale roste a zakladatelé fondů potřebují komplexní řešení. Potřebují investiční společnost, která si vyslechne jejich potřeby, rychle doručí vhodnou fondovou strukturu, a pokud možno se postará o maximum souvisejících záležitostí. Investoři zase chtějí kvalitní investiční produkty, za kterými stojí silné jméno. Hledali jsme strategického partnera, se kterým budeme moci klientům přinést nejširší službu pro FKI na trhu.

Možná ne všichni investoři mají s fondy kvalifikovaných investorů praktické zkušenosti. Můžete tuto investiční strukturu stručně představit?

Zjednodušeně se dá říci, že existují dvě velké skupiny fondů, obě jsou určeny pro realizaci investic, ale každá z nich má odlišné vlastnosti. První skupinou jsou fondy určené veřejnosti, tedy typicky každému, kdo chce investovat takzvaně od stokoruny. Od těchto investorů se nečeká, že by museli mít větší zkušenosti nebo investiční rozhled. To je úkolem správců této kategorie fondů, kterým regulace předepisuje striktní podmínky pro investiční strategie a výběr aktiv, které mohou do fondů pořizovat. Mimochodem řada těchto fondů je tzv. směrnicová, tedy podléhající jednotným pravidlům uvnitř Evropské unie, ať jsou spravovány v jakékoli zemi. Tyto fondy typicky investují do aktiv obchodovaných na burzách nebo jiných finančních aktiv, zejména do akcií nebo dluhopisů. Pak jsou investorům k dispozici i fondy speciální, které jednotná pravidla nemají, mohou ale navíc investovat třeba do vybraných druhů nemovitostí. Platí, že fondy pro veřejnost typicky hodně diverzifikují a povinně udržují část aktiv v likvidní podobě.

A ta druhá skupina fondů?

To jsou právě zmíněné fondy kvalifikovaných investorů. Je to česká obdoba zahraničních alternativních fondů, které mají úplně volnou investiční politiku. Díky tomu mohou investovat do netradičních aktiv a využívat unikátních investičních strategií. V zásadě je možné vytvořit fond zaměřený na jakékoli investiční aktivum nebo druh projektů. Individuálně lze nastavit investiční limity nebo se zaměřit i na jediné aktivum. Také mohou volně pracovat třeba s podmínkami pro výstup investorů. Dá se říci, že každý takový fond je individualita.

Jsou tedy méně regulované. Nejsou tím pádem pro investory příliš rizikové?

Ano, jsou méně regulované, a proto by investor měl dobře zvážit výběr správce fondu a jeho zakladatele. Stále se však bavíme o fondech, které mohou obhospodařovat pouze subjekty s licencí ČNB a spadající pod její dohled. Fondy jsou povinně auditovány a jejich majetek opatruje depozitář. Na trhu vedle toho existuje řada subjektů, které nepodléhají žádné regulaci kapitálových trhů, označují se za fond a často se nabízí i veřejnosti. Zejména v uplynulých letech významně rostl počet těchto tzv. patnáctek, tedy subjektů podle § 15 zákona o investičních společnostech a fondech. Jsou to subjekty, které na rozdíl od FKI nepodléhají dohledu ČNB, nemají žádné informační povinnosti vůči investorům, jejich majetek není opatrován depozitářem a nemusí dodržovat pravidla pro oceňování majetku.

Pro jaký typ investorů jsou tedy FKI určeny?

Fondy kvalifikovaných investorů jsou jednoduše vhodné pro zkušenější investory. Očekává se, že pochopí strategii příslušného fondu a budou schopni vyhodnotit její rizika. Je potřeba, aby porozuměli vstupním a výstupním podmínkám, míře diverzifikace nebo případnému splácení investice po částech. Základním předpokladem je také splnění minimální výše investice jednoho milionu korun, případně více, pokud tak stanoví statut konkrétního fondu. Je nanejvýš vhodné, aby investor rozuměl specifikům daných aktiv. Pokud si například vyberu k investici fond kvalifikovaných investorů zaměřující se na oblast private equity, tedy pořizování podílů nebo financování neobchodovaných firem, měl bych se primárně zajímat o obor, v němž taková firma působí. Neznamená to však, že pokud nerozumím detailně žádnému konkrétnímu aktivu, nemohu do některého FKI zainvestovat. Na trhu existují i fondy zaměřené na méně specifické oblasti, které dostatečně diverzifikují a jsou vhodné i pro méně zkušené investory.

Na jaké zajímavé produkty můžeme ve fondech kvalifikovaných investorů narazit?

Ruku v ruce s větší komplexitou těchto investičních struktur přicházejí zajímavé příležitosti. Můžete participovat na privátních projektech v oblasti průmyslu, zdravotnictví nebo si třeba prostřednictvím FKI koupit kus zemědělské půdy. Můžete se pustit do odvážnějších strategií v IT startupech nebo si vybrat fond na obnovitelnou energetiku. Pokud chcete zabrousit do investičních rarit, jsou k dispozici fondy zaměřené na vína nebo umění. A často se prostřednictvím FKI můžete přidat ke skupině úspěšných investorů, kteří bývají v řadě případů zakladateli těchto fondů. Ve skupině J&T tomu odpovídá filozofie fondu J&T ARCH INVESTMENTS.

A mohu si založit i svůj vlastní fond?

Prakticky to dává smysl pro klienty, kteří mají dostatečně velké portfolio nebo prostředky na jeho vybudování. Jakmile má investor nebo skupina investorů aktiva v řádech stovek milionů korun a výše, může jim vlastní fond přinést benefity například v oblasti pravidelného oceňování, nezávislé správy, dohledu či uspořádání majetku v rámci rodiny. Anebo právě v možnosti přizvat mezi sebe nové investory, zvětšit kapitálovou sílu a zhodnocovat prostředky společně prostřednictvím dalších projektů. Takové fondy jsou pak otevřené pro vstup externích investorů, což ale neplatí univerzálně a v jakýkoli okamžik. V některých případech do fondů můžete vstoupit jen krátce po jejich vzniku nebo v určitých investičních fázích. To se vždy dozvíte u obhospodařovatele nebo administrátora.

Vraťme se k úvodu, kdy jste zmiňoval cíl poskytovat nejširší službu na trhu. Co to prakticky obnáší?

Zakladatel fondu potřebuje obsadit několik rolí a zajistit řadu souvisejících činností. Kromě obhospodařovatele a administrátora potřebuje depozitáře, auditora, distributora, často také brokera, bankovní financování nebo koinvestici. V řadě případů se neobejdeme bez renomovaných oceňovatelů, právních a daňových poradců, transakčních expertů a tak dále. Někteří zakladatelé si sami chtějí poskládat správu fondu zapojením firem, se kterými mají předchozí zkušenosti. Takto na míru vytváříme fondy od počátku, na klienta to nicméně klade zvýšené nároky a postupně se zvětšuje počet těch, kteří podobné starosti raději nechají na nás. Tam, kde to dává smysl, pak umíme nabídnout skupinové služby a pečovat o klienta takříkajíc pod jednou střechou.

Zakladatelům fondů tedy chcete zajišťovat co nejvíce služeb spojených se životem fondu.

Nejenom to. Rádi bychom jim pomohli prozkoumat i další možnosti, které jim skupina J&T nabízí. Ať jsou to služby family office, přístup k zajímavým investičním produktům, nebo možnost se setkávat a navzájem inspirovat.

A jak vidíte budoucnost FKI?

Sektor FKI v České republice roste jak počtem fondů, tak objemem investovaného majetku. Podařilo se vybudovat solidní ekosystém, na kterém se dá dále stavět. Věřím, že do budoucna bude těmto fondům nahrávat zlepšující se finanční gramotnost a obecně rostoucí zájem o investice, ať z důvodu ochrany a zhodnocování majetku, tak s cílem zajištění na stáří.

Ondřej Horák

V oblasti investic a správy fondů kvalifikovaných investorů působí od roku 2007, v oblasti managementu a obchodu má dvacetiletou praxi. V pozici výkonného ředitele má na starosti komplexní řízení společnosti. V minulosti řídil v AMISTA IS obchodní aktivity, přípravu produktů a péči o klienty.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.