Inflace jako hrozba pro bohatství i sociální smír

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceInflace jako hrozba pro bohatství i sociální smír
#Trendy#Wealth report

Česko i Slovensko ve společnosti nejvíce trápí problému inflace a dezinformací, milionáře pak u nás trápí efektivita státní správy a kvalita školství, zatímco obecná populace je více znepokojena cenami energií, migrací a bytovou politikou. Ukázal to exkluzivní průzkum J&T Banka Wealth Report 2023.


Na Slovensku je hlavním problémem politická nestabilita a problémy ve zdravotnictví, přičemž Slováci jsou citlivější na otázky ilegální migrace. Za zásadní společenský problém v Česku označují dolaroví milionáři i obecná populace inflaci, která má vliv na změnu bohatství a představuje hrozbu pro udržení sociálního smíru.

 Rozdělenou a rozhádanou společnost si uvědomují více movití než populace. Ta za zásadní společenský problém označuje i nadále nedostatek a ceny energií. Ruku v ruce s těmito zásadními ekonomickými problémy jde zadlužení státu, které nepatrně více znepokojuje veřejnost.

„Dolaroví milionáři pak již tradičně označují za palčivý problém efektivitu státní správy a nedostatek politické vize pro budoucnost. S tím se snoubí kvalita školství, respektive systému vzdělávání, či nerozvíjející se dopravní infrastruktura,“ konstatuje obchodní ředitelka Alena Tkáčová. Selhávající roli státu a nedostatečnou službu v oblasti vzdělávání, zdravotnictví či péče o seniory nejčastěji dolaroví milionáři kompenzují službami v soukromém sektoru. Mnohem více než populace si pak také hledí své fyzické stránky – více sportují, cvičí a jsou střídmí v jídle.

Obecná populace oproti tomu podle Tkáčové vyzdvihuje problematiku migrace a uprchlíků, případně nedostatečnou bytovou politiku. Zcela logicky je tak zaměřena na problémy, které ovlivňují její dennodenní život, než je vzdálenější budoucnost a směrování země.

Shodu pak čeští dolaroví milionáři a populace nacházejí v otázce narůstajícího počtu dezinformací a nedostatku mediální gramotnosti, které trápí čtvrtinu movitých a šestinu obecné populace.

„Při pohledu na česko-slovenské srovnání Slováci zcela logicky v návaznosti na současnou situaci ostře kritizují nestabilitu na politické scéně, tu označují za palčivý problém napříč společností,“ uvádí Alena Tkáčová. Shodu má populace i movití také na fungování zdravotnictví, které souží problémy nedostatečného vybavení, investic a v neposlední řadě odborného personálu. Zdravotní péči tak čím dál tím častěji Slováci využívají za hranicemi své země. Slovenská populace je také více vnímavá vůči ilegální migraci utečenců z Blízkého východu.


MORÁLKA A INVESTICE

Šíření dezinformací je vnímáno jako jeden z nejpalčivějších společenských problémů současnosti. Jeho síle a možnému dopadu pak odpovídá také investiční pohled dolarových milionářů. „Dvě třetiny českých i slovenských dolarových milionářů by tak neinvestovaly do sociálních sítí, které právě šíření dezinformací umožňují, a to ani za cenu vyššího zhodnocení. Stejný postoj zastávají dolaroví milionáři i v případě splátkových společností, které nabízí rychlé hotovostní půjčky s vysokým úrokem či vůči kryptoměnovým projektům,“ popisuje Martin Kujal, ředitel odboru správy fondů J&T Investiční společnosti.


SAMOZŘEJMOST ČI OČEKÁVÁNÍ

Zkratka ESG se stala fenoménem současnosti, a to jak v oblasti investování, tak i v podstatě fungování firem vůbec. Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení je hodnocen dolarovými milionáři jako snaha prodávat něco, co by mělo být samozřejmostí. „ESG tak vnímají jako ‚buzzword‘ a marketing, který vytváří celospolečenský tlak a netoleruje, že chovat se odpovědně je zcela normální a není třeba pevných regulací,“ vysvětluje Martin Kujal.


DOLAROVÝ MILIONÁŘ A EVROPSKÁ UNIE

Dolaroví milionáři jsou dlouhodobě zastánci myšlenky Evropské unie, tedy podporují jednotný trh, nicméně při pohledu na fungování a celosvětové porovnání starého kontinentu nešetří na její adresu kritikou.

I tak však zastávají názor, že je lepší být její součástí než v ní nebýt. Evropská unie má na nás stále pozitivní dopad a výhody členství převyšují nad negativy. Jsou tedy přesvědčeni, že EU má pozitivní dopad na kvalitu života v členských zemích.

Většina dolarových milionářů (74 % ČR, 66 % SK) deklaruje, že přílišná snaha o regulace členské země poškozuje, 83 % českých a 76 % slovenských dolarových milionářů pak přiznává, že členské země začínají technologicky zaostávat za USA a asijskými ekonomikami. Téměř dvě třetiny českých a více než polovina slovenských dolarových milionářů mají pocit, že nedává smysl se v Evropě snažit zachraňovat svět regulacemi, když zbytek světa si dál dělá, co chce, a poškozuje planetu.

Dvě třetiny českých a nadpoloviční část slovenských dolarových milionářů označují Evropskou unii za v jádru levicovou, tedy ne za politicky neutrální organizaci. Více než tři čtvrtiny českých i slovenských dolarových milionářů pak EU přiznávají snahu o záchranu planety bez ohledu na evidentní lhostejnost jiných částí světa k přírodě.

Tři čtvrtiny českých i slovenských dolarových milionářů volají po aktivnější roli našich zemí v evropském uskupení. Drtivá většina dolarových milionářů v obou zemích pak deklaruje, že domácí politici často svádějí problémy na Evropskou unii, aby zakryli vlastní neschopnost.

„Čeští dolaroví milionáři nemají jasný názor na přijetí eura. Vůči běžné populaci jsou více zastánci evropské měny, nicméně pro euro je jen polovina z nich a druhá je proti či nemá názor. Oproti tomu Slováci jsou jednohlasně rádi za jeho přijet,“ říká hlavní ekonom Petr Sklenář.

Při porovnání postojů dolarových milionářů a obecné populace by se dalo říct, že pohled na Evropskou unii sdílejí, nicméně populace není tak kritická. Česká veřejnost je zásadně více proti euru. Ta slovenská pak nesdílí názor, že by měla Evropská unie pozitivní dopad na život občanů členských zemí.


GRAF Postoje k Evropské unii ČR + SK – populace i milionáři – PDF str. 32

Otázka: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky o Evropské unii a Evropě?

box

O průzkumu Wealth Report

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 331 respondentů z řad dolarových milionářů, kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory. Průzkum probíhal mezi srpnem a zářím 2023 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

Celou zprávu najdete na zde.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.