ČEZ: Vláda schválila návrh zákona, který by umožnil rozdělení společnosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Vláda schválila návrh zákona upravující přeměny obchodních společností a družstev. Podle návrhu by nově stačily pro schválení rozdělení společností obchodovaných na evropském regulovaném trhu hlasy držitelů 75 % akcií přítomných na valné hromadě a valná hromada by byla usnášeníschopná při přítomnosti držitelů 2/3 všech akcií. Doposud byl pro rozdělení společnosti nutný souhlas 90 % všech akcionářů, respektive emitovaných akcií.

Účast na valné hromadě ČEZu se pohybuje okolo 77-79 % (poslední 3 VH), pokud by byl zákon přijat, stát by se svým 70% podílem mohl sám, i proti vůli všech minoritních akcionářů, rozhodnout o rozdělení společnosti.

Oproti návrhu zákona, který v lednu nedoporučila legislativní rada vlády, vypadla podmínka, že se jedná pouze o společnosti se státní účastí. Naopak se oproti původnímu návrhu snížilo kvórum pro schválení z 85 na 75 %.

Návrh zákona ukazuje, jakým způsobem se bude stát snažit získat 100% kontrolu nad výrobními zdroji. Zároveň navrhované změny zákona nemají vliv na výši kompenzace, kterou případně stát minoritním akcionářům za získaná aktiva (část společnosti) nabídne. Z našeho pohledu je zpráva neutrální pro ocenění společnosti, na druhou stranu vnímáme negativně, že zákon oslabuje práva minoritních akcionářů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.