České banky jsou bezpečné. Jak funguje vyplácení pojistek vkladů?

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceČeské banky jsou bezpečné. Jak funguje vyplácení pojistek vkladů?
#Starosti#Vklady

Bankovní sektor v USA prožívá těžké chvíle. I proto vystoupil Joe Biden a prohlásil, že vklady střadatelů jsou chráněné a americká vláda zajistí jejich výplatu, pokud dojde na nejhorší. V České republice je přitom takový systém garantován zákonem a vklady střadatelů jsou do výše 100 tisíc eur pojištěné. Ostatně v roce 2022 tohoto pojištění využili střadatelé české pobočky ruské Sberbank, která kvůli ruské invazi na Ukrajinu a následným sankcím ztratila v Česku licenci. Jak toto pojištění funguje? Co je, a co naopak není chráněno pojistkou? A lze získat i vyšší částku než ekvivalent 100 tisíc eur? Zde jsou nejdůležitější informace o pojištění vkladů v českých bankách.


Jaká je výše náhrady?

Podle České národní banky jsou v České republice pojištěny všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v českých korunách i v cizí měně. Jde zejména o kreditní zůstatky na účtech či vkladních knížkách nebo potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným dokumentem. Výše náhrady se vypočítá z celkového objemu pojištěných pohledávek z vkladů jednotlivého vkladatele u dotčené banky nebo družstevní záložny a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu, maximálně však do výše ekvivalentu 100 000 eur pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny. Při současné úrovni kurzu koruny to tak je zhruba 2,3 až 2,4 milionu korun.

Opravu nedostanu víc než ekvivalent 100 tisíc eur?

Existují výjimky, se kterými zákon explicitně počítá a u nich umožňuje výplatu až dvojnásobné náhrady, tedy ekvivalent 200 tisíc eur (tedy aktuálně cca 4,6 až 4,8 milionu korun). Jedná se například o vklady plynoucí z dědictví, vypořádání společného jmění manželů při rozvodu manželství, prodeje nemovitosti určené k bydlení, odstupného, odbytného nebo odchodného vyplaceného při skončení pracovního nebo služebního poměru, jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření nebo pojistného plnění pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti. K takovému vkladu musí dojít během tří měsíců před rozhodným dnem.

Co všechno je pojištěno?

Podle aktuálních stránek Garančního systému finančního trhu (link: https://www.garancnisystem.cz/pojistene-vklady ), který provádí výplatu náhrad za pohledávky z pojištěných vkladů, jsou pojistkou kryty následující nástroje.

- Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

- Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

- Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

- Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

- Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.

- Vklady obce nebo kraje pouze za předpokladu, že jim náleží výnosy z daní nebo podíly na nich podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, přičemž jejich daňové příjmy nepřesahují částku 500 tisíc eur, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem.

Co naopak pojištěno není?

Klienti bank mívají své prostředky často i v jiných nástrojích, zejména investičních, pro které ale pojištění vkladů na základě této legislativní úpravy neplatí. To se týká zejména následujících produktů (jedná se o výběr, pro kompletní seznam navštivte stránky Garanční systému finančního trhu).

- Dluhopisy, akcie, podílové listy, směnky a jiné další cenné papíry.

- Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které se dělí na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění.

- Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz.

- Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady, protože tyto vklady nemají charakter běžného peněžního vkladu, ale vlastnického podílu na záložně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.