Na křižovatce výzev i příležitostí

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNa křižovatce výzev i příležitostí

Čeští a slovenští dolaroví milionáři se mění. Hlavní složku jejich bohatství letos poprvé tvoří spíše příjem z investic než z vlastního podnikání. Vyplývá to z výsledků jedenáctého ročníku unikátního průzkumu českých a slovenských dolarových milionářů J&T Banka Wealth Report 2021.


Již jedenáct let J&T Banka podrobně studuje investiční myšlení a chování českých a slovenských dolarových milionářů. Během té doby dostala jedinečnou příležitost detailně nahlédnout do mnoha oblastí jejich života. „Letos poprvé jsme však svědky zásadní změny. I když jsou dolaroví milionáři převážně podnikateli, v přímém přenosu sledujeme jejich přeměnu v investora. Hlavní složku jejich bohatství tedy poprvé tvoří většinovým podílem příjem z investic než z vlastního podnikání,“ popisuje hlavní změnu Alena Tkáčová, obchodní ředitelka J&T Banky.

Tento trend je podtržen generační výměnou. Mezi dolarovými milionáři se stále častěji objevují mladí podnikatelé, kteří jsou více zaměřeni na investice a v investičních rozhodnutích jsou více odvážní. Avšak i dolaroví milionáři na vrcholu své pracovní kariéry již všechny své volné finanční prostředky neinvestují pouze do svého podnikání. Stále častěji hledají zajímavé investiční příležitosti, nejčastěji pak v podobě investic do firem či nemovitostí.

Nejen nová krev je však inspirovala k hledání nových příležitostí, ale také aktuální situace na trhu. Skončila doba komfortní inflace, expanzivní monetární politika vyústila v přetlak hotovosti, a tak jsou dolaroví milionáři nuceni hledat příležitosti ke zhodnocení a uchování svého bohatství. Jako jedni z prvních si tato rizika i příležitosti uvědomili a začali být otevření vyššímu riziku a současně vyšším výnosům. Jejich portfolio je diverzifikovanější a díky předchozím zkušenostem z krizových let ustáli také covidové výkyvy, neopouštěli své investiční záměry a pozice a výsledkem jim jsou tak dvouciferné přírůstky bohatství.

Dlouhodobá partnerství přinášejí nové příležitosti

„Už více než 25 let jsme partnerem našich dolarových milionářů – za tu dobu jsme si prošli jak léty krizovými, tak časy štědrými. Stojíme na počátku období zvýšené inflace, která nás bude provázet ještě několik následujících let,“ říká Alena Tkáčová. Nová doba si žádá nový pohled na finance a bohatství. Je třeba více se zabývat očekáváním od financí a plánovat dlouhodobě. „Věřím, že však společně i toto náročné období zvládneme a že díky našemu dlouhodobému partnerství nalezneme nové příležitosti,“ dodává.

Dolarový milionář v kostce

 • I přes vysoké pracovní vytížení na sobě stále pracuje.
 • I když je stále spíše konzervativní investor, kvůli rostoucí inflaci se začíná více otevírat riziku.
 • Díky svým znalostem a odborným kontaktům dokázal inflaci predikovat a změnil své investiční chování.
 • Nejvyšší zhodnocení stále očekává od nemovitostí, a to i přes nebo právě kvůli jejich narůstající ceně.
 • V umění vidí investiční potenciál, ale do svého portfolia ho zařazuje spíše výjimečně.
 • Zlato už nepovažuje za symbol uchování hodnoty a začíná více preferovat kryptoměny a bitcoin.
 • O akcie se začal více zajímat až v poslední době, když hledal příležitost, jak ochránit bohatství před inflací.
 • Při výběru akcií se spoléhá hlavně na své vlastní znalosti a instinkty.
 • O aktuálních investičních trendech diskutuje kromě bankéře nejčastěji s pracovními kontakty či obchodními partnery a přáteli nebo členy rodiny.
 • Současnou ekonomickou situaci vidí stále spíše jako příležitost než hrozbu pro své investice.
 • Rok 2021 pro něj byl úspěšný, jeho bohatství rostlo rychleji než v roce 2019.
 • Za jeho zbohatnutím stojí především investice, které tak poprvé překonaly výnosy z vlastního podnikání či zaměstnání.
 • Dlouhodobě kritizuje stát z nedostatku vizionářství a leadershipu.
 • Státu příliš nevěří, neboť nedrží slovo a často mění pravidla.
 • Transformace ekonomiky, vzdělávání, digitalizace, infrastruktura – to jsou oblasti, kde vidí příležitosti pro zlepšení a investice.
 • Zastává názor, že společenská odpovědnost a byznys nejsou v rozporu a že světové problémy jsou podnikatelskými příležitostmi.
 • Elektromobily považuje za poměrně nepraktické, ale pravděpodobně přínosné pro životní prostředí.

Jak dolarový milionář vypadá

Dolaroví milionáři jsou v obou zemích nejčastěji podnikateli nebo vedoucími pracovníky. I když přibývají i mladí dolaroví milionáři, kteří svůj majetek postavili na úspěšném podnikatelském příběhu, je tuzemským dolarovým milionářům průměrně mezi 53 a 55 lety. S narůstajícím věkem první generace polistopadových úspěšných dochází stále častěji k předávání rodinného bohatství nástupcům. V rozhodnutí mnoha movitých na vrcholu rychleji opustit vedoucí roli v byznysu napomohla doba pandemie. Ti, kteří k tomuto kroku přistoupili, se rozhodli dění ve firmě jen z dálky sledovat nebo si užívat zaslouženého důchodu.

Svět dolarových milionářů je i nadále světem mužským. V porovnání se světem, kde se ženy milionářky obecně objevují v rodinách, ve kterých se majetek předává po několik generací, lze i u nás očekávat, že jejich podíl bude stoupat, byť velice pozvolna.

Movití nedávají své bohatství na odiv

Český i slovenský dolarový milionář je stále méně rozeznatelný od běžných lidí. Snaží se být neokázalý, nedává na odiv své bohatství. V České republice 85 % dotazovaných uvedlo, že došli k názoru, že se rádi obklopují věcmi, na kterých jejich exkluzivita není patrná na první pohled, a dokonce 82 % prohlásilo, že jsou rádi, když lidé v širším okolí nedokážou odhadnout, kolik peněz vlastní. Tyto závěry platí i pro Slovensko, kde došlo k velkému posunu v myšlení bohatých. Slovenští dolaroví milionáři už také ustupují od okázalosti – 83 % jich prohlašuje, že se rádi obklopují věcmi, na nichž není vysoká cena vidět, a dokonce 85 % uvedlo, že jsou rádi, že na nich není vidět bohatství.

Pracují na seberozvoji

Movití lidé na sobě i přes vysoké pracovní vytížení stále pracují. Zdokonalují se v nových praktických dovednostech, jako jsou jazyky či programování (60 % ČR, 63 % SR), ti mladší neváhají využívat služeb kouče či terapeuta, který jim pomáhá posouvat se dále (16 % v ČR, 16 % v SR). Tento trend u mladých milionářů může odrážet snahu o celkovou životní pohodu a naplnění. I když peníze zůstávají nadále až na prvním místě, mladší milionáři berou na zřetel i další kritéria úspěchu, jako je možnost pomoc světu.

Dolaroví milionáři ve světě investic

I když je dolarový milionář stále spíše konzervativní investor, kvůli rostoucí inflaci se začíná více otevírat riziku. Díky svým znalostem a odborným kontaktům dokázal inflaci predikovat a změnil své investiční chování. Některé pozice udržel, využil příležitosti na dokoupení a otevřel se větší diverzifikaci portfolia. Zařadil do něj z pohledu inflace pružnější aktiva jako podíly ve firmách či nemovitosti, která dokážou znehodnocení lépe odolávat.

Nejvyšší zhodnocení český movitý stále očekává od nemovitostí, a to i přes nebo právě kvůli jejich narůstající ceně. Nejvíce věří investicím do stavebních pozemků, nadále do velké míry důvěřuje rezidenčním nemovitostem. Stabilně si vede zemědělská půda. Výnos vidí však i u investic do akcií zahraničních firem či start-upů. Mladší generace pak zhodnocení mnohem častěji očekává u sběratelských aktiv či kryptoměn.

Starší slovenští dolaroví milionáři častěji očekávají výnos od rezidenčních nemovitostí a podílových fondů, mladší generace by vsadila spíše na kryptoměny, startupy a zemědělskou půdu. Tento nepoměr odráží odlišnou životní situaci. Mladí milionáři jsou ochotni se pouštět do nových projektů a objevovat nové technologie, jsou motivování především růstem. Starší naopak hledají bezpečné zajištění nabytého jmění, třeba právě skrze investice do nemovitostí.

O průzkumu Wealth Report

Průzkum probíhal od září do října 2021 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Perfect Crowd.

Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl českých a slovenských dolarových milionářů, tedy osob, jejichž disponibilní majetek má hodnotu alespoň 1 milion amerických dolarů. Do průzkumu se zapojilo 310 respondentů z řad dolarových milionářů (203 Čechů a 107 Slováků). Data byla sbírána prostřednictvím online dotazníků. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 20 respondenty (15 v České republice, 5 na Slovensku).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.