J&T Finance Group: Výrazný růst provozního zisku v minulém roce

1-minutové čtení
J&T specialista


J&T Finance Group dosáhla v roce 2022 provozního zisku 258,7 mil. EUR

J&T Finance Group dosáhla v roce 2022 provozního zisku 258,7 mil. EUR, což představuje meziroční nárůst o 29 %. K růstu úrokových výnosů (+28 % r/r na 438,2 mil. EUR) přispěly vyšší sazby i nárůst úročených aktiv. Výnosy z poplatků byly meziročně vyšší o 10 % (141,3 mil. EUR) a výrazný nárůst zaznamenaly také čistý výsledek z obchodování a ostatní provozní výnosy. Čistý zisk poklesl o 13 % na 162,6 mil. EUR, když se zde negativně promítla vyšší tvorba opravných položek spojených se znehodnocením ruských a ukrajinských aktiv. Celková bilanční suma byla ke konci roku 14,6 mld. EUR (+6,9 % r/r), kapitálová přiměřenost pak byla na úrovni 16,66 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.