Pavel Němec: Dlouhodobé investice učiní z každého „milionáře“. Nyní tomu přispěje vláda

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakcePavel Němec: Dlouhodobé investice učiní z každého „milionáře“. Nyní tomu přispěje vláda
#Trendy#Cíle#Fondy#dip

Situace v penzijním systému se stává neukočírovatelnou. Jen za první pololetí letošního roku skončil penzijní účet v deficitu více než 40 miliard a vláda musela přistoupit k razantním změnám ve valorizacích důchodů. Ruku v ruce s tím ale také zavádí nové možnosti, jak si lidé mohou na stáří chystat finanční prostředky sami. A to zejména prostřednictvím investic. Proto vláda schválila podporu ve formě možnosti odečíst si až 48 tisíc korun z daňového základu. Stačí k tomu začít investovat anebo spořit v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP), díky němuž mohou lidé po vstupu do penze získat miliony korun. „Výhodou DIP je aktivní výběr investičních nástrojů ze strany investora,“ vysvětluje Pavel Němec z J&T Banky.


Vláda schválila zřízení takzvaného dlouhodobého investičního produktu. Co to znamená a jak bude fungovat?

DIP představuje zcela novou možnost v rámci spoření na stáří. O konkrétních produktech uvnitř DIP si bude rozhodovat sám investor. Bude tam jedno důležité pravidlo, a sice, že prostředky budou investovány minimálně do 60 let věku investora a zároveň bude investor spořit či investovat v rámci DIP  po dobu v délce nejméně 120 měsíců. Výhodou přitom je odečet ze základu daně pro FO až do výše 48 tisíc korun ročně, který bude nově společný pro všechny „produkty spoření na stáří“.

Pro koho tedy bude DIP vhodný?

Produkt je určen pro všechny cílové skupiny, především však pro aktivně pracující populaci, která si chce vytvářet rezervy na penzi. Produkt bude vhodný i pro mladou generaci, která díky dlouhému investičnímu horizontu může dosáhnout největší efektivity zhodnocení svých investic. Zajímavým nástrojem může tato novinka být i pro zaměstnavatele, kteří mohou využít daňovou úlevu na svoje příspěvky zaměstnancům. Investovat z důvodu zajištění na stáří má být v dnešní době automatickou samozřejmostí pro každého, kdo se aktivně pohybuje na pracovním trhu.

Novela zákona o finančních trzích pracuje s celkem třemi produkty, které budou takto státem podporovány. Vedle DIPu to je zejména pokračování podpory penzijního spoření. Jaký rozdíl je mezi těmito dvěma produkty?

V rámci jednoho rozhovoru nelze detailně popsat všechny rozdíly. Nicméně mezi ty nejzásadnější patří zejména aktivní výběr investičních nástrojů ze strany investora. Ten totiž primárně nemusí investovat do některého z nabízených fondů se stanovenou investiční strategií, jako je tomu u doplňkového penzijního spoření. Může tak volit z celé řady investičních nástrojů, jako jsou například akcie, dluhopisy, podílové fondy, ale také vkládat prostředky na spořící účty či termínované vklady. Dále bude možné měnit vytvořené portfolio investičních nástrojů dle životního cyklu investora, a také v rámci DIP nakládat s penězi získanými z dividend či splacených dluhopisů. Kromě umožnění aktivní správy vlastního portfolia je hlavním rozdílem zejména výše očekávaného výnosu, který bude v dlouhodobém horizontu určitě daleko atraktivnější, než je tomu u současného doplňkového penzijního spoření. Nezanedbatelnou výhodou produktu DIP je i to, že při dodržení všech zákonem definovaných podmínek, jsou veškeré výnosy, při jednorázovém výběru na konci spoření, osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. U penzijního spoření jsou takto vybírané prostředky zdaněny 15 %.

Doplňme, že třetím nástrojem, státem podporovaným produktem spoření na stáří, je  podpora životního pojištění. Mělo by smysl doplnit ještě nějaké další nástroje?

Považuji to za naprosto dostačující varianty pro běžného investora, který má zájem zhodnocovat své finanční prostředky investováním a připravit si tím finanční polštář na důchod.

Jaké výhody má dlouhodobé pravidelné investování?

Umožňuje postupně budovat kapitál, který investor může využít v době, kdy již nebude ekonomicky aktivní. Pravidelné investování fixních částek v pravidelných intervalech umožňuje nakupovat více aktiv, když jsou ceny nízké, a méně, když jsou ceny vysoké. Tím se snižuje průměrná nákupní cena a minimalizuje dopad krátkodobé tržní volatility. Pravidelné investování umožňuje minimalizovat dopad krátkodobých tržních kolísání, protože investor postupně vstupuje na trh a nemusí se snažit přesně časovat vrcholy a dna trhu. Růstové investiční nástroje, jako jsou akcie, mají tendenci nabízet atraktivnější výnosy v průběhu delšího časového období. Mimo to dlouhodobé investice umožňují investovat do různorodých aktiv a tříd, což pomáhá snižovat celkové riziko portfolia a poskytuje lepší vyvážení mezi potenciálním výnosem a rizikem.

Takže to, že se díky investicím může téměř každý stát milionářem, skutečně platí?

Ano, pokud známe investiční horizont a budeme počítat zhodnocení z historických výnosů konkrétních produktů, tak se lze dopočítat konkrétních částek. Například, pokud by klient investoval po dobu 30 let 10 tisíc měsíčně, s výnosem mírně nad  8 % p.a. , tak by na konci měl k dispozici částku zhruba 15 milionů korun. Z toho by více než 50 % tvořily výnosy.

Jak bude J&T Banka hledat investiční příležitosti pro klienty v rámci DIP?

V první fázi, kterou plánujeme na konec prvního čtvrtletí 2024, nabídneme našim klientům široké spektrum našich fondů a dluhopisů. Během roku se nabídka DIP bude postupně rozšiřovat o další produkty, které nám legislativa umožňuje. DIP bude určen všem stávajícím, ale i novým klientům.  V tomto ohledu nebude ani jedna skupina o tento nový produkt ochuzena.

Věříte, že právě zavedení daňového odpisu a nikoli státního příspěvku bude takový gamechanger, aby více lidí začalo investovat?

Věřím. I když to tak na první pohled nevypadá, z dlouhodobého hlediska hraje navýšení investice o státní příspěvek daleko menší roli než výše výnosu při dobře zvolené investiční strategii. Mnoho lidí si totiž neuvědomuje, že současné řešení v podobě transformovaných fondů nenabízí téměř žádné zhodnocení investovaných prostředků. U doplňkového penzijního spoření je situace o něco lepší, ale výnosy ve fondech daleko zaostávají za možnostmi, které nabízí investování například do akcií anebo do dluhopisů s pravidelnou výplatou kupónu. Navíc s možností takto získané výnosy opětovně investovat. Dlouhodobý investiční produkt je tak ideální řešení pro každého, kdo se chce aktivně podílet na svém zabezpečení ve stáří.

Je toto zárodek nějaké budoucí penzijní reformy, kdy se lidé budou muset na stáří zajistit daleko výrazněji než v současnosti?

Dá se to tak říci, s ohledem na stárnutí populace v ČR se bude významně snižovat náhradový poměr (poměr důchodu k hrubé mzdě – pozn. red.), tedy při odchodu do důchodu lze očekávat významný pokles životní úrovně obyvatel. Stát nebude schopen financovat důchodový systém a jedinou cestou, jak tomu čelit, je tvorba vlastních kapitálových úspor. Čím dříve začneme, tím většího efektu můžeme dosáhnout.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.