Transformace je nikdy nekončící proces

10-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Nadace J&TTransformace je nikdy nekončící proces
#Nadace J&T#Příběhy

Když ve Zlínském kraji rušili dva kojenecké ústavy, provedli si analýzu, jaké sociální služby v regionu chybí. Na základně jejích výsledků vzniklo Centrum Áčko, které se zaměřuje na pomoc dětem a mladým lidem s poruchou autistického spektra, ADHD a mentálním postižením. „Snažíme se vytvořit především komplex služeb, který bude schopen podpořit každého člena rodiny, aby nikdo nezůstal ve své situaci osamocen,“ říká ředitelka centra Pavla Vráblová.


Zlínský kraj zrušil své dva kojenecké ústavy již před více než sedmi lety. Oba se přeměnily na zařízení, která pomáhají rodinám a dětem v náročné situaci. Jakým rodinám jsou určeny služby vašeho centra?

V současné době jsou služby Centra Áčko určeny pro rodiny s dětmi a mladými dospělými do 26 let s poruchou autistického spektra (dále PAS), ADHD (pozn. redakce: ADHD je neurovývojové onemocnění, jehož základními symptomy jsou obtíže se soustředěním, impulzivita a hyperaktivita) a mentální postižením.


Proč jste se rozhodli právě pro tuto cílovou skupinu?

Původní cílová skupina rodin s dětmi s PAS byla zvolena ve spolupráci se Zlínským krajem, který je naším zřizovatelem. Ten provedl analýzu potřebnosti sociálních služeb v našem regionu, ze které vyplynulo, že právě pro tuto cílovou skupinu v kraji služby velmi chybí. Souběžně jsme mapovali potřeby i my jako budoucí poskytovatel.

Cílovou skupinu jsme pak dále v průběhu času rozšířili právě o ADHD a mentální postižení na základě našich zkušeností s prolínáním jednotlivých diagnóz, poptávky rodičů a nedostatečné nabídky služeb. Chybějící nabídka se týkala především rodin s dětmi s ADHD, které mnohdy zažívají velice podobnou zátěž jako rodiny s dětmi s PAS, přesto je služeb, které by se zaměřovaly specificky na ně, velmi málo.


Začínali jste poradenstvím, nabídku služeb ale stále rozšiřujete. Co vše dnes rodinám a dětem nabízíte?

Od vzniku Áčka se snažíme především vytvořit komplex služeb, který bude schopen podpořit každého člena rodiny, aby nikdo nezůstal ve své situaci osamocen. V současnosti rodinám a dětem nabízíme odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci a odlehčovací služby. 

Odborné sociální poradenství, kterému u nás říkáme Poradna, je určeno primárně pro rodiče a pečující osoby, kterým je poskytována podpora zejména při první orientaci se v diagnóze, při jejím přijetí.

Seznamujeme rodiče s tím, jaké sociální, pedagogické či jiné služby jsou k dispozici, pomáháme rodinám při nastavení základních hranic a pravidel fungování s dítětem s postižením nebo s vytvářením denního režimu, který je pro sítě s takovým postižením velmi důležitý. V neposlední řadě pomáháme i se žádostmi o dotace a podporu.

V rámci Poradny organizujeme také pravidelná setkávání rodičů ve skupinách, kde mohou sdílet své zkušenosti a poskytovat si vzájemnou podporu. Dětem poskytujeme především individuální podpůrné konzultace, kde jsou častými tématy sebepoznání a přijetí svých emocí či práce s úzkostmi. Nezapomínáme ani na zdravé sourozence, pro které organizujeme pravidelná setkávání

Sociální rehabilitace je určena především pro děti a mladé dospělé s PAS a ADHD. Úkolem pracovníků je nabídnout jim bezpečné prostředí a podpořit je při rozhodování se o tom, co potřebují a čeho by chtěli dosáhnout. Celá další spolupráce směruje k rozvíjení schopností a dovedností s cílem dosažení co největší samostatnosti a možnosti začlenit se do běžného života. Sociální rehabilitace pracuje formou skupinových setkávání i formou individuálních konzultací.  Zaměřujeme se na témata, jako jsou zvládání emocí, agrese, začlenění do sociálního kolektivu apod. Součástí práce jsou i nácviky, kdy dítě postupně nacvičuje určité činnosti, např. jízdu autobusem do školy, přípravu svačiny apod. V současnosti tvoří polovinu klientů sociální rehabilitace dětí s ADHD a polovinu děti s PAS. Obě služby nabízíme v ambulantní a terénní formě, což znamená u nás nebo u klientů doma a také v jejich okolí. 


Transformace je nikdy nekončící proces


Starat se o dítě s postižením je pro rodiče náročné, a aby vše zvládali, potřebují si občas odpočinout. Na to jste reagovali zavedením odlehčovacích služeb. Jak konkrétně právě tato podpora probíhá?

Odlehčovací služby vnímáme jako podporu rodiny v její nelehké situaci. Poskytujeme je formou ambulantní, terénní i pobytovou. V průběhu jednání se zájemcem o službu hledá sociální pracovnice spolu s rodinou způsob, jak službu nastavit, aby byla pro rodinu i dítě s postižením co nejvíce přínosná. Většina rodin využívá kombinaci všech forem odlehčení, ať již v našich prostorách, či v přirozeném prostředí rodiny. Pobytovou formu poskytujeme přes víkend, kdy u nás v organizaci mohou zůstat maximálně tři děti.

V rámci odlehčovací služby děti s pracovníky často podnikají různé aktivity, jejichž výběr závisí na míře mentálního postižení a schopnostech dětí. Chodívají například do kavárny, na hřiště, do bazénu, jezdí do zoo apod. Prioritou služby je respektovat potřeby a schopnosti dětí, jejich individualitu a tempo. Vzhledem k tomu, že službu navštěvují primárně děti s těžkým mentálním postižením a specifickými projevy chování, je služba nastavena tak, že jeden pracovník pečuje o jedno dítě. V pobytové službě jsou to pak dva až tři pracovníci na tři děti podle náročnosti péče o ně.


Při podpoře rodin je velmi důležitá důvěra, díky čemu se vám daří ji získat? Protože pro rodiče může být těžké své dítě, které potřebuje speciální podporu, svěřit někomu cizímu.

Celá naše práce je založena na spolupráci s rodinou a bez důvěry by taková spolupráce nemohla plnohodnotně fungovat. Rodina je pro nás partner, nejdůležitější zdroj informací a zároveň nejcennější posuzovatel kvality odvedené práce. Dodržujeme proto v organizaci při práci základní principy, kterými pro nás jsou zejména individuální přístup, respektování celé rodiny, přizpůsobení se tempu a potřebám dítěte, profesionalita a týmová práce. Navázání důvěry je proces, který může u každého trvat různě dlouhou dobu, a je našim úkolem, abychom rodinám poskytli čas a prostor k tomu, aby nám skutečně začali důvěřovat. Jsme si totiž vědomi toho, že svěřit dítě, které má specifické potřeby a projevy, někomu jinému než členovi rodin, je pro rodiče často velmi těžké a potřebují mít jistotu, že právě my jsme ti, kteří jim mohou pomoci, podpořit je a také jim poskytnout tolik potřebný odpočinek, aby nabrali síly a také se mohli věnovat i sami sobě.


Jak velký zájem o vaše služby v regionu je, dokážete poptávku uspokojit?

V současné době naše služby pokrývají poptávku regionu a zatím se nám daří uspokojit všechny zájemce o služby, pokud spadají do naší cílové skupiny. Trochu diskutabilní může být pobytová odlehčovací služba, která nemá, vzhledem ke své provozní době, možnost reagovat na požadavky pobytu od pondělí do čtvrtka a také na dlouhodobější pobyty, než je víkend. Proto aktuálně pracujeme spolu se zřizovatelem na přípravě přestavby jednoho z našich objektů, kde výhledově vznikne pobytová odlehčovací služba s nepřetržitým provozem o kapacitě šesti lůžek, kdy tři lůžka budou určena pro osoby se zdravotním postižením a tři pro osoby s PAS a chováním náročným na péči. Předpoklad ukončení přestavby a zahájení služby v této podobě je druhá polovina roku 2025.

Také v budoucnu zvažujeme rozšíření provozní doby terénní odlehčovací služby do večerních hodin, případně víkendů, aby rodiče a pečující osoby mohli například do divadla nebo jen v klidu na kávu.

V současné době rozjíždíme pro Zlínský kraj novou službu homesharingu. Ve stručnosti se jedná o formu odlehčovacího pobytu založeného na pomoci v rámci širší komunity. Umožnuje dítěti nebo mladému dospělému s hendikepem pravidelný pobyt v domácnosti tzv. hostitele. Hostitel, kterým může být pár, ale i jednotlivec, si bere dítě nebo dospělého pravidelně do péče a tráví s ním čas.  Biologická rodina dítěte má možnost si odpočinout nebo věnovat čas ostatním dětem. Dítěti či mladému dospělému umožňuje navázat vztahy i mimo rodinu, příležitost zažít něco nového a ulehčuje mu to proces separace. Hostiteli přináší možnost smysluplného trávení volného času, získání nových znalostí a dovedností.   


Transformace je nikdy nekončící proces


Kdo všechno se o děti a rodiny stará, kdo tvoří tým Áčka?

Tým Áčka tvoří především sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách a v Poradně i psycholog. Původním vzděláním se jedná o lidi s různou kvalifikací, kteří se rovnou nebo postupným životním dozráváním rozhodli pro práci v sociálních službách. Práce s naší cílovou skupinou je různorodá, mnohdy náročná jak psychicky, tak i fyzicky, a proto s námi nakonec zůstávají pracovníci s láskou k této práci a zájmem se dále vzdělávat.  A toto je pro nás i hlavní kritérium při jejich výběru.

Nesmím zapomenout na ekonoma a správce a nově pracovnici PR a také paní uklízečku, bez kterých by provoz naší organizace nebyl možný. Každý tu má své důležité místo a pomáhá tomu, abychom fungovali a poskytovali rodinám to, co potřebují.


Podpora rodin a dětmi s postižením je zodpovědná a náročná, kde čerpáte energii?

Stejně tak jako se snažíme při naší práci podporovat rodiny na jejich cestě a vytvořit jim u nás v organizaci bezpečné prostředí, je pro nás stejně důležité poskytnout to samé i našim zaměstnancům. Pokud se zaměstnanec necítí bezpečně, bojí se zeptat a něco říct, odrazí se to na jeho další práci. V organizaci je proto pro nás velice důležitá otevřená komunikace, pravidelné setkávání, nastavení hranic a pravidel, spolupráce a psychohygiena. Také pravidelná podpora zaměstnanců formou supervize a dalšího průběžného vzdělávání má své nezastupitelné místo.

Vzdělávání zaměřujeme jak na oblast psychohygieny, tak i na zvýšení odbornosti v práci s cílovou skupinou. Vzdělávání vybíráme podle toho, co jednotliví pracovníci při práci nejvíce potřebují, pro sociální pracovníky jsou pro jejich odbornou práci a rozvoj dovedností vhodné dlouhodobé výcviky, pro pracovníky v sociálních službách pak například speciální kurzy úchopů, techniky zvládání nežádoucích projevů chování, jako je agrese, práce se sexualitou apod. Jedná se o odborné finančně náročné vzdělávání, které zvyšuje i finanční náročnost našich služeb. Jsme tedy vděčni za každou finanční podporu od firem a jednotlivců, které nám vedle příspěvku od zřizovatele a projektů umožňují dále poskytovat rodinám podporu a souběžně pracovat na zvýšení kvality poskytovaných služeb.

  

Příští rok začíná platit věkový limit pro umisťování dětí do ústavní péče, to znamená, že se i ostatní dětské domovy pro děti do tří let v České republice musí připravit na změnu v poskytování služeb. Co je podle vás při rozhodování, kam směřovat při plánování nových služeb, důležité?

Při plánování nových služeb je podle mého názoru důležité naslouchat potřebám regionu, ve kterém služby vzniknou. Také je podstatné respektovat již existující síť poskytovaných služeb a usilovat o to, aby nově vzniklé služby byly přínosem, který síť obohatí a doplní. Jak jsem uvedla dříve, rodiny, se kterými spolupracujeme, jsou pro nás cenným zdrojem informací, a proto je důležité s nimi ve fázi plánování spolupracovat a naslouchat jim. 

Dále se domnívám, že je výborné využít toho, co již umíme, a odrazit se od toho, ale mít souběžně odvahu jít do něčeho inovativního, z čeho možná budeme mít strach, ale co nám bude dávat opravdu smysl.


Pracovníci i ředitelé mohou mít ze změn strach, co byste jim vzkázala, abyste jejich obavy rozptýlila?

Před lety jsem v Holandsku zaslechla poprvé větu, že transformace je nikdy nekončící proces. Říkali to s úsměvem na rtech a přišlo mi to trochu podezřelé. Teď bych to řekla stejně. Úsměv by zahrnoval jak ty těžké momenty, které jsme zvládli, tak úspěchy v podobě spokojených klientů a pocitu dobře odvedené práce. Vzkázala bych jim, ať se nebojí, vytvoří si vizi, která bude dávat smysl, a tu následují a neobávají se změn, protože ty stejně vždy přijdou a jsou v celém procesu důležité. Protože změna je život.


Transformace je nikdy nekončící proces

Pavla Vráblová

Od roku 2000 pracuje v sociální oblasti. V roce 2013 nastoupila jako sociální pracovnice do Kojeneckého a dětského centra, ZDVOP, ve Valašském Meziříčí, kde se podílela na jeho transformaci a proměně v Centrum Áčko. Od roku 2018 je ředitelkou centra. Prioritou v její práci jsou respekt a spolupráce. 


S Centrem Áčko spolupracuje Nadace J&T zejména v rámci Iniciativy 8000důvodů při prosazování změn v péči o ohrožené děti směřujících k tomu, aby děti vyrůstaly v rodinném prostředí. Centrum Áčko je cenným partnerem s velkou zkušeností s úspěšným procesem přeměny kojeneckého ústavu na zařízení, které poskytuje potřebné sociální služby pro rodiny dětí s postižením. Zkušenosti pracovníků tohoto zařízení jsou velmi důležité pro úspěšnou transformaci zařízení i v dalších krajích České republiky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.