TMR: Úpis nových akcií za 119 mil. EUR, první kolo začíná dnes

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) publikovala prospekt k emisi nových akcií, která byla odsouhlasena nedávným rozhodnutím valné hromady. Nabídka počítá s úpisem maximálně 6 315 790 nových akcií (téměř dvojnásobek současného počtu 6,71 mil. akcií) s emisní cenou 19 EUR/ks, což implikuje výnos cca 119 mil. EUR po odečtení nákladů úpisu. Úpis proběhne ve dvou kolech. První kolo, které začíná dnes a poběží do 24. 6., umožní úpis akcionářům, kteří drželi akcie společnosti k rozhodnému dni 3. 6., přičemž úpis bude pro každého akcionáře proporčně omezen jeho stávajícím podílem na akciovém kapitálu. Druhé kolo, které poběží od 25. 6. do 4. 7., pak umožní účast i dalším potenciálním investorům, kteří splní podmínky prospektu a jimž účast odsouhlasí management společnosti. Společnost požádá burzy v Bratislavě, Praze a Varšavě k přijetí nových akcií k obchodování. Hlavním cílem úpisu akcií je posílení kapitálové struktury tak, aby bylo zadlužení blíže k úrovním běžným u srovnatelných společností v sektoru. TMR proto z výnosu úpisu (a) odkoupí podřízené dluhopisy v nominálu 110 mil. EUR, a/nebo (b) předčasně splatí seniorní dluhopisy v nominálu 59 mil. EUR, a/nebo (c) částečně či plně splatí některé bankovní úvěry. Úpis akcií může na jednu stranu způsobit tzv. ředění podílu těm akcionářům, kteří se úpisu nezúčastní, na druhou stranu však povede ke znatelnému oddlužení společnosti a tím ke zlepšení budoucího čistého zisku. Oznámení zatím hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.