Colt CZ: Program valné hromady per rollam

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Vedení společnosti navrhuje v rámci per rollam valné hromady, která se bude konat do 12. 6., mimo jiné hrubou dividendu na akcii ve výši 30 Kč (5 % hrubý dividendový výnos). Posledním obchodním dnem s nárokem na zmíněnou dividendu bude 15. 6. Akcionář si bude moci vybrat mezi dividendou v hotovosti nebo v akciích. Výchozí možností výplaty je výplata v hotovosti. Akcionáři, kteří si zvolí dividendu v akciích, obdrží za každých 30 akcií jednu novou akcii, přičemž emisní kurz jedné nové akcie bude odpovídat výplatě podílu na zisku ve výši 585 Kč s tím, že za každou jednu akcii zakládající právo na výplatu podílu na zisku ve formě akcií bude započtena částka 19,50 Kč na emisní kurz 1 nové akcie. Zbytek podílu na zisku připadající na jednu novou akcii bude po odečtení příslušné srážkové daně vyplacen akcionáři v hotovosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.