Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů | J&T Banka
Navigace

Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů

Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených při splnění požadavků na identifikaci stanovených v zákoně o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) a v zákoně upravujícím opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (zákon č. 253/2008 Sb.) v české měně nebo v cizí měně, nejde-li o pohledávky uvedené níže.

Pojištěny nejsou pohledávky z vkladů:

  1. banky, pobočky banky z jiného členského státu, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle zákona o bankách;
  2. finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů platební instituce, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění podmínek podle zákona o bankách;
  3. pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti;
  4. zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti;
  5. státu;
  6. územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR, za podmínek uvedených v zákoně o bankách;
  7. představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu ve formě podřízeného dluhu;
  8. pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch oběti trestné činnosti. 

Systém pojištění pohledávek z vkladů se nevztahuje na směnky a jiné cenné papíry. 

Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky podle stavu k rozhodnému dni. Výpočet náhrady se provádí v české měně; u pohledávek z vkladů vedených v jiné měně, se přepočet na českou měnu provádí podle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou pro rozhodný den. Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Náhrada se vyplácí v české měně. Náhrada oprávněné osobě se poskytuje nejvýše ve výši odpovídající 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. V některých případech stanovených zákonem o bankách jsou vklady chráněny i nad hranicí částky odpovídající 100 000 EUR, ale nejvýše do částky odpovídající 200 000 EUR.

Pojištění pohledávek z vkladů v České republice zajišťuje Garanční systém finančního trhu zřízený podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (zákon č. 374/2015 Sb.). Garanční systém finančního trhu spravuje Fond pojištění vkladů.

Bližší informace o systému pojištění pohledávek z vkladů naleznete na webových stránkách Garančního systému finančního trhu www.garancnisystem.cz.

Dokumenty ke stažení

Informační přehled pro klienta o systému pojištění pohledávek z vkladů PDF