Informace o dluhopisu

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. vydává na účet svého podfondu Alpha Quest Balanced Fund pětileté seniorní nezajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p.a., s roční výplatou kupónu. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, celková nominální hodnota emise je 500 000 000 CZK s možností navýšení o 100 %. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 2 let od data emise, investorům by tak vznikl nárok na mimořádný úrokový výnos v rozmezí 1,5 % až 0,25 % podle okamžiku splacení. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Alpha Quest Funds SICAV p.l.c. (Fond) je multifondová společnost založená a existující podle práva Maltské republiky. Dluhopisy budou vydány na účet podfondu s názvem Alpha Quest Balanced Fund (dále též "Podfond"), přičemž vlastníkem 124 investičních akcií vydaných k Podfondu je J&T Banka, a.s.

Podstatnou část aktiv Podfondu tvoří restituční kupóny vydávané rumunským státem (Kupóny). Kupóny reprezentují nároky vůči rumunskému státu. Představují nástroj pro odškodnění osob, kterým byl v Rumunsku v období komunistického režimu protiprávně zabaven nemovitý majetek. Jejich uplatnění může být realizováno prostřednictvím veřejné aukce, ve které dojde ke směně Kupónů za nemovitosti nebo lze realizovat jejich výměnu za peníze a to maximálně v rozsahu 20 % jejich jmenovité hodnoty v každém roce.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 22. 6. 2021
Lhůta pro upisování od 31. 5. 2021 do 15. 5. 2022
Celkový objem emise 500 000 000 CZK s možností navýšení na 1 mld. CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,25 % p.a.
Výplata kuponu ročně (vždy k 22. 6.)
Datum splatnosti 22. 6. 2026
ISIN CZ0000001375
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.