Informace o dluhopisu

Aquila Real Asset Finance a.s.,  vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 1 250 000 000 CZK. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 3 let od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l.,  plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Společnost byla  zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a následného investování takto získaných finančních prostředků do projektů především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Investice budou směřovány primárně do dluhových cenných papírů „Projektových společností“.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 14. 9. 2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od schválení prospektu
Celkový objem emise 1 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,00 % p. a.
Výplata kuponu Ročně, vždy 14. 9.
Datum splatnosti 14. 9. 2023
ISIN CZ0003519753
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.