Informace o dluhopisu

J&T Global Finance X., s.r.o. vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,75 % p. a. Výplata úroku bude probíhat kvartálně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 3 mil. CZK, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 3 mld. CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitent je součástí bankovního holdingu J&T FINANCE GROUP SE (Skupina), jehož hlavní aktivity zastřešují J&T BANKA a jejich dceřiné společnosti. Skupina se zaměřuje na poskytování komplexních služeb spojených s privátním a retailovým bankovnictvím, správou majetku privátních klientů a institucí, investičním bankovnictvím a projektovým financováním. Emitent je plně ovládán Skupinou J&T Finance Group SE, která má vlastnickou strukturu následující: 45,6 % vlastněno Jozefem Tkáčem, 35,15 % Ivanem Jakabovičem a 9,9 % Rainbow Wisdom Investments Limited.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 14. 1. 2019
Lhůta pro upisování 20. 12. 2018 až 20. 12. 2019
Celkový objem emise 3 000 000 000 CZK, s možností navýšení až o 50 %
Jmenovitá hodnota dluhopisu 3 000 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 4,75 % p. a.
Výplata kuponu Čtvrtletně (vždy 14. 4., 14. 7., 14. 10., 14. 1.)
Datum splatnosti 14. 10. 2024
ISIN CZ0003520447
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.