Informace o dluhopisu

JTRE Financing 3, s.r.o. emituje šestileté bezkupónové dluhopisy s nominální hodnotou jednoho dluhopisu 10 000 CZK. Odhadovaná celková nominální hodnota emise je 2,2 mld CZK s možností navýšení o 50 %. Výnos do splatnosti v době emise je 6,00 % p. a. Dluhopisy jsou splatné v roce 2024. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost JTRE Financing 3, s.r.o.,  která je ze 100 % vlastněná mateřskou společností J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED. Ta ovládá i emitentovu sesterskou společnost Park Side London Limited. 

Skupina JTRE bude prostřednictvím svých dceřiných společností realizovat projekt výstavby rezidenčně administrativní budovy v centru Londýna. Projekt bude tvořit 163 bytových jednotek, 8 000 m2 kancelářsko-obchodních prostor a kulturní zařízení ve třech budovách, které jsou odděleny nad úrovní terénu. Prodejní fáze rezidenčních jednotek bude zahájena v březnu 2021.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 20. 12. 2018
Lhůta pro upisování od 12. 12. 2018 až 1 rok od data emise
Celkový objem emise 2 220 000 000 CZK s možností navýšení
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 70,469 %
Výnos 6,00 % p. a.
Výplata kuponu Bezkupónový dluhopis
Datum splatnosti 20. 12. 2024
ISIN CZ0003520793
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech méně než 3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.