Informace o dluhopisu

Pětileté dluhopisy nesou pevný úrokový výnos ve výši 4,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, celkový objem emise je 5 mld. s možností navýšení až na 7,5 mld. CZK. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 2. výročí od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost EPH Financing CZ, a.s., založená v roce 2015 za účelem emise dluhopisů. Emitent je 100% dcerou společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (Ručitel) a spolu s ním a dalšími dceřinými společnostmi tvoří Skupinu EPH.

Skupina EPH je přední středoevropská energetická skupina, působící převážně v České republice, na Slovensku, v Německu, Itálii, zařízení provozuje také v Polsku, Maďarsku, ve Francii, Velké Británii a Irsku. Jedná se o vertikálně integrovanou utilitu zahrnující kompletní řetězec činností v odvětví energetiky.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 17. 3. 2020
Lhůta pro upisování 12 měsíců od data emise
Celkový objem emise 7 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 4,50 % p. a.
Výplata kuponu Pololetně, vždy 17. 9. a 17. 3.
Datum splatnosti 17. 3. 2025
ISIN CZ0003524464
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech <3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.