Informace o dluhopisu

Tříleté dluhopisy emitenta ENERGO-PRO Green Finance s.r.o. nesou pevný úrokový výnos ve výši 6,50 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaný objem emise je 530 mil. CZK s možností navýšení až o 100 %, čehož Emitent využil. Datum emise je 30. 10. 2020, emitent má právo dluhopisy předčasně splatit od 1. výročí od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost ENERGO-PRO Green Finance s. r. o., 100% vlastněná DK Holding Investment, s. r. o (Ručitel). Spolu s ním a dalšími dceřinými společnostmi tvoří Skupinu DKHI. Celá Skupina je vlastněná a ovládaná panem Jaromírem Tesařem.

Hlavní činnost Skupiny DKHI spočívá ve výrobě elektrické energie prostřednictvím vodních elektráren v Bulharsku, Gruzii a Turecku (aktuálně je instalovaný výkon všech zprovozněných elektráren včetně dvou nových v Turecku 1243 MW) a distribuci elektrické energie v Bulharsku a Gruzii. Hydroelektrárenské  projekty v těchto zemích jsou prostřednictvím 100% majetkové účasti na daných společnostech vlastněny holdingovou společností ENERGO-PRO a.s.

Skupina se vedle výroby elektrické energie zabývá i výrobou vodních turbín (slovinský výrobce Litostroj Power) a konstrukční a projekční činností (Litostroj Engineering a.s. - dříve ČKD Blansko Engineering, a.s,) jejichž výrobky a know how na svých projektech využívá.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 30. 10. 2020
Upisovací lhůta Od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021
Celkový objem emise 1 060 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 6,50 % p. a.
Výplata kuponu pololetně, vždy 30. 4. a 30. 10.
Datum splatnosti 30. 10. 2023
ISIN CZ0003527749
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Pokročilý investor
Investiční horizont v letech <3 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.