Navigace

FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD

Informace o fondu

Popis fondu
Alex Duffy investuje do koncentrovaného výběru společností, které jsou schopné a ochotné se podělit o své výnosy se svými minoritními akcionáři. Důraz je kladen na společnosti, jejíž výhodami jsou pevné základy silného řízení společnosti a kapitálové struktury, které jsou zároveň schopny akcionářům generovat atraktivní výnosy ze své činnosti a budoucí investiční příležitosti. Vybrané akcie jsou drženy delší dobu za účelem nejlepšího využití příležitostí k růstu, které nabízejí. Fond je postaven na absolutní bázi z výběru bottom-up s malým odkazem kladeným na strukturu tržního indexu.
Investiční společnost Název fondu Typ fondu
Fidelity Funds FF - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD Akciové

Riziko
(podle interní metodiky J&T Banky)

5 / 9

Hodnota majetku ve fondu (celkem)

Data nejsou k dispozici

ISIN

LU1102505929

Poslední jednotková cena (k 4.7.2020)

13.6800 USD

Výnosy fondu

1 měsíc 6 měsíců 1 rok 3 roky 5 let
4,11 % -8,50 % -1,01 % 6,82 % 6,31 %

Graf vývoje hodnoty podílu

Dokumenty ke stažení

Klíčové informace pro investory PDF
Prospekt PDF
Informace o směrnici MIFID ZDE

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.