Proč J&T KOMODITNÍ?

Rozmanité investice koncentrované do podobných investičních nástrojů

Fond jsme vytvořili pro zkušenější investory, kterým nevadí vyšší míra rizika a koncentrace investic do podobných investičních nástrojů. Fond Investuje do různých komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny jeho portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index."Při správě fondu usiluji o reálné zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu. Komodity mohou být způsobem zajištění proti geopolitickému riziku a inflaci. Zaměřuji se na investice do společností z odvětví těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin."

Ing. Marek Janečka, Portfolio manažer
Ing. Marek Janečka, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 0,6411 CZK , k datu: 31. 5. 2024

1 měsíc 2,17 %
3 měsíce 10,42 %
6 měsíců 7,35 %
1 rok 8,96 %
od zahájení činnosti (p. a.) -3,29 %
k min. IH (p. a.) 6,10 %

Složení fondu

  • Pod.listy zahraniční 54,88 %
  • Akcie zahraniční 31,80 %
  • Hotovost domácí 5,06 %
  • Hotovost zahraniční 4,66 %
  • Akcie domácí 2,70 %
  • Ostatní 0,91 %
Aktualizace k datu 31. 5. 2024
Amundi Bloomberg Equal-weight 6,22 %
Xtrackers Bloom Comm Ex-Agri Lives Swap UCITS ETF (F) 6,18 %
ISHARES BLOOMBERG ENHANCED R 5,67 %
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) 5,61 %
BNP P ENERGY & METAL UCITS 5,22 %

Informace o fondu

Fond určený pro zkušenější investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší míru rizika a kteří akceptují koncentraci investic do podobného druhu investičních nástrojů. Fond se zaměřuje na investice do různých druhů komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index.

Základní údaje

Min. investiční horizont 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 1. 2. 2011
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.