Navigace

J&T BANKA dosáhla historicky nejlepších výsledků

Podle auditovaných konsolidovaných výsledků uzavřela J&T Banka loňský rok s rekordními výsledky. Při stabilní bilanční sumě ve výši 151,72 miliardy korun přesáhl vlastní kapitál úroveň 21,51 miliardy korun, což představovalo 12% nárůst. Čistý zisk za dané období dosáhl výše 3,16 miliardy korun a tím překonal loňský rok o 52 %.

„K rekordním výsledkům bance pomohl i samotný vývoj trhu. Růst korunových úrokových sazeb se promítl do nárůstu úrokové marže a čisté úrokové výnosy se tak rovnaly 3,96 miliardy korun. Přetlak likvidity a investičního kapitálu na trhu se pak projevil v poptávce po dluhopisech, poplatky za umístění dluhopisů významně přispěly k dosaženým výnosům z poplatků a provizí ve výši 1,40 miliardy korun,“ vysvětluje úspěch generální ředitel J&T Banky Štěpán Ašer.

17 nových emisí

V roce 2019 uvedla banka na trh 17 dluhopisových emisí v celkové nominální hodnotě přes 28,8 miliardy korun. Podílela se mj. jako spolumanažer na největší emisi dluhopisů loňského roku (SAZKA GROUP, a.s., celkový objem 5 miliard Kč), kdy pro své klienty umístila dluhopisy v hodnotě přes 2,5 miliardy Kč. „Banka si tak i nadále drží pozici největšího aranžéra podnikových dluhopisových emisí v České republice a na Slovensku,“ dodává Štěpán Ašer.

Optimalizace vkladové základny

V souladu s dlouhodobou strategií banka vloni optimalizovala vkladovou základnu z pohledu objemu, produktové struktury i tenorů. Nadále převažují dlouhodobé vklady se splatností 1 rok a více. Objem celkových vkladů od klientů činil ke konci roku 114,55 miliardy korun, což představovalo pokles o 3,7 %.

Zájem o úvěry

Ve vývoji úvěrového portfolia hrály v roce 2019 hlavní roli tři základní faktory, a to dostatečný objem finančních zdrojů, kapitálové vybavení banky a schopnost vyhledávat investiční příležitosti splňující přísná interní kritéria banky na kvalitu úvěrových případů. Díky tomu v průběhu roku 2019 poskytla více než 19 miliard korun nových úvěrů, záruk a potenciálních příslibů (v brutto hodnotě).

zisky.jpg

Úspěch u investorů i odborné veřejnosti

Dlouhodobě se banka zaměřuje na zprostředkování zajímavých investičních příležitostí. V březnu roku 2019 představila dva nové investiční fondy pro drobné investory J&T RENTIER a J&T DIVIDEND, o něž byl na trhu velký zájem. Již během prvních devíti měsíců svého života tyto fondy dokázaly shromáždit majetek přes 0,28 miliardy Kč. Oba nové fondy rozšiřují možnosti investování do akcií – J&T RENTIER FUND je konzervativnější, jeho portfolio tvoří korporátní dluhopisy a akcie v poměru 50:50. J&T DIVIDEND FUND pak nabízí čistě akciové portfolio, zaměřené především na stabilní tituly s vysokou dividendou.

Ocenění se dočkaly také fondy J&T MONEY a J&T BOND, které si ze soutěže Fincentrum & Swiss Life Select Investice roku 2019 odnesly v kategorii Smíšených fondů první a druhé místo.

Celkový objem v podílových fondech spravovaných J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTÍ činil ke konci roku 28,56 miliard korun.

Dostatek kapitálu

Kapitálová přiměřenost dosáhla ke konci roku úrovně 16,48 %. Banka je tak dostatečně kapitálově vybavená pro zajištění stability a rozvoje v následujících letech.

Rozpracované úkoly

„Rok 2019 byl pro nás mimořádně úspěšný, přesto před námi stojí ještě řada rozpracovaných úkolů. Plánovali jsme profinancovat prostřednictvím úvěrů mnohem více zajímavých projektů, rovněž se nám nepodařilo rozšířit nabídku investičních produktů o private equity fondy. Stále také máme na čem pracovat v oblasti digitalizace procesů a v rozvoji služeb investičního poradenství. Práce na těchto úkolech tak zůstává prioritou i pro letošní rok.“ dodává Štěpán Ašer.

 

Hlavní finanční ukazatelé

Poznámka: IFRS konsolidované údaje k 31. 12. 2019

 v mil. CZK  12/2019  12/2018  var. abs  %
 Bilanční suma banky 151 722  150 104 1 619 1%
 Pohledávky za klienty 68 320  71 592 -3 273 -5%
 Závazky vůči klientům 114 551 118 999 -4 448 -4%
 Vlastní kapitál 21 514 19 230 2 284 12%
 Kapitálová přiměřenost 16,48%  15,30% 1,18  

 Výkaz zisků a ztrát

 v mil. CZK  12/2019  12/2018  var. abs  %
 Provozní výnosy  6 318  5 871 448 8%
 Provozní náklady -2 988 -2 651 -337 -13%
 Zisk za účetní období po zdanění  3 156  2 076 1 080 52%

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.