Navigace

Během tří týdnů upsala J&T Finance Group své perpetuitní certifikáty v objemu 500 milionů korun

Emisi podřízených nezajištěných výnosových certifikátů bez data splatnosti (tzv. perpetuitní certifikáty) společnosti J&T FINANCE GROUP SE v celkovém objemu 500 milionů korun a s výnosem 7,5 % p.a. upsali investoři v průběhu tří týdnů od zahájení upisovacího období.

„Rychlost úpisu nás příjemně překvapila a potvrdila silný zájem investorů o investice do cenných papírů kvalitních emitentů jakým bezesporu naše skupina J&T FINANCE GROUP SE je,“ říká Petr Vodička, ředitel úseku Finanční trhy J&T BANKY.

Perpetuitní certifikáty byly nabízeny nejen profesionálním investorům a klientům skupiny J&T, ale také jejím zaměstnancům. Certifikát je od 12. října obchodován na pražské burze v sekci ostatní dluhové cenné papíry. Vysoký objem obchodů potvrdil atraktivitu titulu.

Upozornění:S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.