Navigace

Komerční banka: Zisk nad odhady, potvrzení celoročního výhledu

Komerční banka reportovala za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 997 mil. Kč, výrazně nad očekáváním trhu. Rozdíl je především v nižších opravných položkách, nižších provozních nákladech a vyšších výnosech z finančních operací. Za 14% propadem úrokových výnosů je výrazný pokles čisté úrokové marže (1,73 % oproti 2,17 % v 1Q20 a 2,03 % ve 4Q20) způsobený propadem výnosů z reinvestovaných vkladů (-22 % r/r). Objem úvěrového portfolia vzrostl o 4 % r/r a byl tažen především úvěry na bydlení (+9 % r/r). Výnosy z poplatků byly meziročně i mezikvartálně vyšší o 2 %, když pokračující propad transakčních poplatků byl kompenzován růstem ve všech ostatních kategoriích. Za výrazným růstem ostatních provozních výnosů pak je především 78% nárůst výnosů z transakcí na kapitálových trzích.

Reportované provozní náklady jsou meziročně nižší o 1,5 %, když růst odpisů a vyšší příspěvek do regulatorních fondů byl více jak kompenzován poklesem personálních i ostatních administrativních nákladů. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,9 % (2,6 % ve 4Q20), rizikové náklady dosáhly pouze 34 b.b.

Management zopakoval výhled na letošní rok, který předpokládá růst úvěrového portfolia mírně nad 5 %, růst depozit vyšším jednociferným tempem, stabilní celkové provozní výnosy, pokračující tlak na úrokové marže, přibližně 5% růst výnosů z poplatků a vyšší jednociferný růst výnosů z finančních operací. Provozní náklady by měly být meziročně beze změny, rizikové náklady pak budou výrazně nižší oproti minulému roku.

Celková kapitálová přiměřenost banky byla na úrovni 22,5 %, výrazně nad regulatorním minimem (16,2 %) i při započítání opatrnostní rezervy, kterou management stanovil v rozmezí 50–200 b.b. Podle limitů stanovených ČNB může KB vyplatit maximální dividendu ve výši 23,7 Kč na akcii (3,6% hrubý dividendový výnos). Management je připraven v průběhu 4Q svolat mimořádnou valnou hromadu, jakmile regulátor potvrdí konečnou výši dividendy (v průběhu 3Q).

Celkově jsou z našeho pohledu zveřejněné informace spíše pozitivní. Jediné negativum vidíme ve výraznějším propadu úrokových výnosů, nicméně z tohoto pohledu by první polovina tohoto roku měla již představovat pomyslné dno. Naopak u ostatních výnosů a na nákladové straně je dosavadní vývoj lepší, než jsme očekávali.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)

1Q 2021

1Q 2020

r/r

Oček. J&T

Konsensus

Provozní výnosy

7 422

7 841

-5%

7 247

7 289

  Čistý úrokový výnos

5 004

5 845

-14%

5 270

5 197

  Poplatky & provize

1 374

1 353

2%

1 337

1 330

  Ostatní provozní výnosy

1 045

644

62%

640

762

Provozní náklady

-4 341

-4 406

-2%

-4 413

-4 454

Provozní zisk

3 081

3 435

-10%

2 834

2 835

  Opravné položky

-586

-154

281%

-520

-870

Čistý zisk

1 997

2 658

-25%

1 875

1573

Zdroj: J&T Banka, KB

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.