Navigace

Fondy J&T LIFE

Do jakých fondů J&T LIFE můžete investovat?

Marek Janečka

manažer fondu

„J&T LIFE nabízí tři různé cílové horizonty – 2025, 2030, 2035. Klient si sám zvolí takový investiční horizont, který mu vyhovuje. Relevantní měsíční investice je uváděna tak, aby klient pravidelným investováním dosáhl v cílovém roce významné částky.“

Zaměření fondu Investiční horizont Minimální relevantní investice (CZK měsíčně) Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od zahájení činnosti
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 7 let 3000 CZK 1.1109 21.5.-22.5.2020 1,81 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 12 let 3000 CZK 1.0996 21.5.-22.5.2020 1,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 17 let 3000 CZK 1.0942 21.5.-22.5.2020 1,55 % p.a.
Spočítejte si své zhodnocení

Co jsou fondy životního cyklu?

Fondy životního cyklu vám umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují nebo když budete chtít odejít do důchodu.

Fondy pracují na bázi pravidelného měsíčního odkládání peněz a usilují o maximalizaci výnosu z těchto úspor. Prostředky přitom máte kdykoliv k dispozici pro případ neočekávané události.

 • Stanovený investiční
  horizont
 • Pravidelné odkládání peněz
 • Peníze kdykoliv k dispozici

Proč J&T LIFE?

 • Disciplína je spolehlivější než náhoda.

  Uspořit měsíčně menší částky je mnohem jistější než doufat v mimořádný příjem.

 • Vyšší potenciální výnos

  Přikupováním investic za proměnlivých cen v čase můžete dosáhnout vyššího zhodnocení než při jednorázové investici.

 • Nižší náklady

  Při pravidelném investování můžete lépe řídit efektivitu. Efekt průměrování nákladů umí dodávat 0,5–2% výnosu ročně navíc.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Fondy s pravidelným investováním fungují podobně jako koncept tzv. permanentního portfolia. Váha jednotlivých složek portfolia se neustále dorovnává. Prodá se to, co na ceně narostlo. Kupuje se to, co propadlo. Takové fondy mají excelentní poměr výnos/kolísavost. Přitom balancováním portfolia fond nikdy není vydán napospas propadu jednoho trhu.“

Proč investovat pravidelně do fondů J&T LIFE?

Vyšší výnos, nižší riziko.

Portfolio J&T LIFE je pravidelně rebalancované a široce diverzifikované do dluhopisových a akciových fondů. Tím přináší vyšší potenciální výnos než průměrné aktivně spravované portfolio.

Daňová efektivita.

J&T LIFE je daňově výhodnější než stavební spoření, termínovaný vklad nebo životní pojistka.

Peníze kdykoliv k dispozici.

Na rozdíl od důchodového připojištění máte peníze kdykoliv k dispozici.

 Daniel Drahotský

Daniel Drahotský

ředitel divize finančních trhů

„Portfolia J&T LIFE jsou nastavena tak, aby mohla dosahovat výnosů srovnatelných s akciovými trhy. Zároveň jsme je stavěli tak, aby sloužila jako životní jistota. Na rozdíl od termínovaných vkladů, životních pojistek nebo penzijního připojištění budete mít peníze vždy k dispozici pro případ neočekávaných událostí.“

Pojištění vkladů Předčasné ukončení Daňová efektivita Očekávaný realný výnos
Termínované vklady
Stavební spoření
Penzijní připojištění
Kapitálové životní
Fondy životního cyklu (J&T LIFE)

Podílové listy jsou pojištěny pouze v rámci Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. Jistina a úroky narozdíl od vkladů státním fondem pojištěny nejsou.

Předčasně ukončit pravidelné investice do fondů lze bez jakýchkoli sankčních poplatků, bez vracení úroků nebo státní podpory a po 3 letech ani bez doplácení daní z výnosu.

Předčasné ukončení penzijního připojištění nebo kapitálového ŽP zničí daňové výhody produktu. Výnosy z podílových fondů jsou po 3 letech osvobozeny od daně zcela.

Vklady a staré penzijní plány možná pokryjí pouze inflaci. Pravidelná investice do fondu životního cyklu s nízkými vnitřními náklady má potenciál dosahovat nejvyšších dlouhodobých výnosů.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.5677 21.5.-22.5.2020 4,62 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3864 14.5.-20.5.2020 -9,77 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4128 21.5.-22.5.2020 4,16 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3351 21.5.-22.5.2020 3,82 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4773 21.5.-22.5.2020 3,18 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1109 21.5.-22.5.2020 1,81 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.0996 21.5.-22.5.2020 1,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.0942 21.5.-22.5.2020 1,55 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.971 22.5.2020 -2,42 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0101 22.5.2020 0,84 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.