Informace o dluhopisu

FIDUROCK Nemovitosti a.s. vydává pětileté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,60 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem emise je 300 mil CZK s možností navýšení až o 50 %. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost FIDUROCK Nemovitosti a.s. Jediným akcionářem Emitenta je nizozemská Mateřská společnost FIDUROCK Private Equity Participations B.V. Emitent je tak součástí holdingové skupiny tvořené českými a slovenskými entitami zakládanými zpravidla za účelem realizace konkrétního projektu. Hlavní činností Skupiny jsou investice do komerčních nemovitostí. Za dobu svého čtyřletého působení od založení v roce 2014 vybudoval FIDUROCK Private Equity Participations B.V. robustní diverzifikované portfolio skládající se především z rezidenčních a komerčních nemovitostí, které spolu s dalšími likvidními aktivy dosahují hodnoty téměř 2 mld. korun.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 30. 1. 2019
Lhůta pro upisování od 30. 1. 2019 do uplynutí 1 roku od schválení prospektu
Celkový objem emise 300 000 000 CZK s možností navýšení až na 450 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,60 % p. a.
Výplata kuponu Pololetně, vždy 30. 7. a 30. 1.
Datum splatnosti 30. 1. 2024
ISIN CZ0003520850
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.