Informace o dluhopisu

Heureka FinCo  CZ a.s. vydává pětileté seniorní dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,25 % p. a. Výplata úroku probíhá pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 2 550 000 000 CZK s možností navýšení až na 3 200 000 000 CZK. Dluhopisy jsou splatné v roce 2025. Emitent má právo dluhopisy předčasně splatit již ode dne emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Heureka FinCo CZ a.s., založená pro účely vydání dluhopisů. Jediným akcionářem Emitenta je společnost Heureka Group a.s., která je silným subjektem na e-commerce trhu, stojí v čele Skupiny Heureka Group a aktuálně generuje 70 % příjmů Skupiny. Skupinu Heureka Group tvoří spolu s Emitentem a Heureka Group též další významné dceřiné společnosti s působností v Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, Slovinsku a v Bosně a Hercegovině.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 14. 2. 2020
Lhůta pro upisování od 29. 1. 2020 do 28. 1. 2021
Celkový objem emise 2 550 000 000 CZK s možností navýšení až na 3 200 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,25% p. a.
Výplata kuponu pololetně, vždy 14. 2. a 14. 8.
Datum splatnosti 14. 2. 2025
ISIN CZ0003523920
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.