Informace o dluhopisu

Trigema Real Estate Finance, a.s., vydává dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,10 % p. a. Výplata úroku probíhá jednou ročně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota emise je 250 000 000 CZK s možností navýšení o 100 %. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit nejdříve po uplynutí dvou let od data emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je Trigema Real Estate Finance, a.s., 100% vlastněná Ručitelem emise společností Trigema Real Estate, a.s. Jediným akcionářem Ručitele a celé Skupiny Ručitele (Skupiny), kterou tvoří vedle emitenta i řada dceřiných společností Ručitele zakládaných za účelem realizace developerských projektů, je Ing. Marcel Soural. Ten ovládá i další společnosti holdingu Trigema.

Trigema, jejíž prvopočátky jsou datovány do roku 1994, se věnuje developmentu v oblasti realit. Stěžejně se jedná o výstavbu bytových jednotek (převážně v Praze) a v menší míře také o výstavbu komerčních nemovitostí určených k pronájmu. Trigema je spojována s projekty v pražských Letňanech, Nových Butovicích, Stodůlkách či Lužinách. Na konci roku 2019 zaujímala 14. místo dle velikosti podílu na trhu rezidenčního bydlení v Praze, vypočteného dle množství prodaných bytů.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 27. 1. 2021
Lhůta pro upisování 12 měsíců od schválení prospektu
Celkový objem emise 250 000 000 CZK s možností navýšení na 500 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 50 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 5,1 % p. a.
Výplata kuponu Ročně (vždy 27. 1.)
Datum splatnosti 27. 1. 2025
ISIN CZ0003529554
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, profesionální investor, způsobila protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.