Informace o dluhopisu

Rohlik.cz Finance a.s. vydává pětileté zajištěné dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 10,00 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK. Celkový objem Emise je 3 550 000 000 CZK. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 18 měsíců od data Emise. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Praha.


Charakteristika

Emitentem dluhopisů je společnost Rohlik.cz Finance a.s. Jediným akcionářem Emitenta je Rohlik.cz investment a.s., ve kterém je statutárním ředitelem a zároveň 100% vlastníkem Tomáš Čupr.    

Rohlik.cz je on-line supermarket s doručením do 120 minut od vytvoření objednávky. Vznikl v roce 2014 a dlouhodobě zaujímá vedoucí postavení na českém trhu.


Základní údaje

Měna CZK
Datum emise 1. 2. 2021
Lhůta pro upisování od 1. 2. 2021 do 1. 2. 2022
Celkový objem emise 1 700 000 000 CZK po navýšení až 3 550 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Výnos 10,00 % p.a.
Výplata kuponu Pololetně (vždy k 1. 8. a 1. 2.)
Datum splatnosti 1. 2. 2026
ISIN CZ0003529943
Kotace BCPP

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 0-3 roky
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.