Informace o dluhopisu

J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. emituje dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,25 % p. a. Výplata úroku bude probíhat pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 100 000 EUR, odhadovaná celková nominální hodnota emise je 100 000 000 EUR. Dluhopisy jsou splatné v roce 2027. Dluhopisy jsou obchodovány na Burze cenných papírů Bratislava.


Charakteristika

Dluhopisy emituje nově založená společnost J&T ENERGY FINANCING EUR XI, a. s. Emitent má jediného akcionáře, společnost J&T ENERGY HOLDING a. s. (Akcionář), jehož ovládající osobou je kyperská J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED. 

J&T ENERGY HOLDING je společnost založená pro účely investování do energetických a případně jiných aktiv. Jejím nejvýznamnějším aktivem je vlastnictví obchodního podílu ve výši 44 % minus 1 akcie na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.


Základní údaje

Měna EUR
Datum emise 18. 2. 2022
Lhůta pro upisování od 17. 1. 2022 do 5. 2. 2023
Celkový objem emise 100 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 100 000 EUR
Emisní kurz 100 %
Výnos 4,25 % p.a.
Výplata kuponu Pololetně (vždy 18. 2. a 18. 8.)
Datum splatnosti 18. 2. 2027
ISIN SK4000020293
Kotace BCPB

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Informovaný investor, zkušený investor
Investiční horizont v letech <5 let
Investiční cíl Ochrana a růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika 4

Dokumenty ke stažení

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky, případně výnosů z ní, a není zaručena návratnost původně investované částky. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje prospekt dluhopisu. Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.


Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.