Navigace

AQUILA RAF 5,00/23

Informace o dluhopisu

Aquila Real Asset Finance a.s.,  vydává pětileté dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. Výplata úroku probíhá ročně.  Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 CZK, předpokládaná celková nominální hodnota  emise 1 250 000 000 CZK. Emitent má právo Dluhopisy předčasně splatit po uplynutí 3 let od data emise.

Charakteristika

Emitentem Dluhopisů je nově založená společnost Aquila Real Asset Finance a.s., která je nepřímo, prostřednictvím společnosti Corporate Business Solutions Partners S.á.r.l.,  plně ovládaná holdingovou skupinou CBM Holding S.á.r.l. Společnost byla  zřízena výhradně za účelem vydání Dluhopisů a následného investování takto získaných finančních prostředků do projektů především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Investice budou směřovány primárně do dluhových cenných papírů „Projektových společností“.

Základní údaje

Název emise AQUILA RAF 5,00/23
Měna emise CZK
Datum emise 14.9.2018
Upisovací lhůta 12 měsíců od schválení prospektu
Celkový objem emise 1 250 000 000 CZK
Jmenovitá hodnota dluhopisu 10 000 CZK
Emisní kurz 100 %
Úrok 5,00 %
Výplata kupónu Ročně, vždy 14.9.
Datum splatnosti 14.9.2023
ISIN CZ0003519753
Kotace BCPP

Dokumenty ke stažení

AQUILA RAF 5,00/23 - infolist PDF
Aquila Real Asset Finance a.s. PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 10.12.2018 99,900 % 100,400 % -24,22 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 10.12.2018 99,750 % 101,750 % 1,79 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,500 % 100,500 % 2,46 % CZ0003515199
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 10.12.2018 98,750 % 100,750 % 2,98 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 10.12.2018 99,000 % 101,000 % 2,89 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 10.12.2018 102,750 % 104,750 % 3,68 % SK4120009614
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 10.12.2018 101,000 % 103,000 % 3,73 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 10.12.2018 86,500 % 88,500 % 4,49 % CZ0003514861
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,75 % CZ0003519944
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 10.12.2018 85,923 % 87,923 % 4,40 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 10.12.2018 99,500 % 101,500 % 3,97 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,750 % 100,750 % 3,77 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 10.12.2018 102,000 % 104,000 % 4,05 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 10.12.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % SK4120011883
TMR F. CR 4,50/22 7.11.2022 30 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 4,55 % CZ0003520116
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 10.12.2018 100,750 % 102,750 % 3,75 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 10.12.2018 100,500 % 102,500 % 3,33 % SK4120013475
APS FINAN. 5,00/23 22.2.2023 10 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518656
JTEF CZKI 5,00/2023 13.3.2023 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,00 % CZ0003518631
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 10.12.2018 103,000 % 107,000 % 3,54 % CZ0003515934
FINEP HLB 5,00/23 12.6.2023 10 000 CZK 10.12.2018 102,500 % 105,500 % 3,66 % CZ0003519092
AQUILA RAF 5,00/23 14.9.2023 10 000 CZK 10.12.2018 101,000 % 103,000 % 4,28 % CZ0003519753
JTSEC 5,00 / 2023 16.10.2023 3 000 000 CZK 10.12.2018 98,000 % 100,000 % 5,06 % CZ0000001094
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 10 000 CZK 10.12.2018 99,750 % 101,750 % 4,89 % CZ0000001086
JTEF CZK II 5,25/2025 13.3.2025 3 000 000 CZK 10.12.2018 99,000 % 100,000 % 5,32 % CZ0003518649

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat