EPH 4,20/2018

Informace o dluhopisu

Energetický a průmyslový holding, a.s., (EPH) je přední středoevropská energetická skupina se dvěma základními pilíři: energetika a plynárenství. Mezi hlavní činnosti patří výroba elektrické energie a tepla v České republice, plynárenství a distribuce elektrické energie na Slovensku. Společnost zaujímá třetí místo v těžbě hnědého uhlí v Německu.

Charakteristika

EPH má vertikálně integrovanou energetickou strukturu, která zahrnuje kompletní řetězec činností daného odvětví. Prostřednictvím SPP Infrastructure je EPH lídrem plynárenského sektoru na Slovensku a klíčovým přepravcem zemního plynu z Ruska do EU. V České republice je EPH díky společnosti EP Energy jeden z nejvýznamnějších výrobců kombinované produkce elektrické energie a tepla v České republice. Emitentem dluhopisů je slovenská společnost EPH FInancing SK, a.s., která je 100% dcerou společnosti EPH. Dluhopisy jsou zajištěné finanční zárukou mateřské společnosti EPH, a.s.

Základní údaje

Název emise EPH 4,20/2018
Měna emise EUR
Datum emise 29.6.2015
Celkový objem emise 75 000 000 EUR
Jmenovitá hodnota dluhopisu 1 000 EUR
Emisní kurz 100 % + AÚV
Úrok 4,20 % p.a.
Výplata kupónu pololetně, vždy 29.6. a 29.12.
Datum splatnosti 29.6.2018
ISIN SK4120010836
Kotace BCPB, volný trh

Dokumenty ke stažení

Dluhopisy EPH 4,20/18 - Infolist PDF
Dluhopisy EPH 4,20/18 – prospekt PDF

Dluhopisy v nabídce J&T

Označení emise Splatnost Nominál Měna Platnost ke dni Cena nákup* Cena prodej* Roční výnos do splatnosti ISIN
EPH 4,2% / 2018 29.6.2018 1 000 EUR 22.2.2018 99,750 % 100,750 % 1,98 % SK4120010836
JOJ Media House 6,30/2018 15.8.2018 1 000 EUR 22.2.2018 99,400 % 101,400 % 3,17 % SK4120009382
EPHFIN 4.2 09/30/18 30.9.2018 1 000 CZK 22.2.2018 99,250 % 101,250 % 2,08 % CZ0003513012
JTSEC 6,25% / 2018 22.10.2018 3 000 000 CZK 22.2.2018 102,000 % 103,000 % 1,63 % CZ0000000526
JTFG V 5,25 %/18 12.12.2018 1 000 EUR 22.2.2018 100,250 % 101,250 % 3,63 % SK4120010372
TMR I 4,50% / 2018 17.12.2018 1 000 EUR 22.2.2018 100,300 % 101,300 % 2,86 % SK4120009606
JTFG VI 3,8 %/19 29.10.2019 1 000 EUR 22.2.2018 100,750 % 101,750 % 2,72 % SK4120011628
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 3 000 000 CZK 22.2.2018 100,500 % 101,500 % 2,12 % CZ0003515199
CPI 5,00/2020 26.2.2020 1 000 EUR 22.2.2018 102,000 % 105,000 % 2,42 % SK4120011487
EPH 3,50/20 9.6.2020 1 000 CZK 22.2.2018 101,000 % 102,000 % 2,59 % CZ0003515413
EPH 3,50/20 EUR 28.8.2020 1 000 EUR 22.2.2018 99,000 % 100,000 % 3,50 % SK4120012600
TMR II 6,00% / 2021 5.2.2021 1 000 EUR 22.2.2018 103,250 % 105,250 % 4,09 % SK4120009614
CPI 5,10% /2021 29.3.2021 1 CZK 22.2.2018 105,000 % 108,000 % 2,41 % CZ0003501868
ESIN 5,00% /2021 24.6.2021 1 000 EUR 22.2.2018 100,400 % 101,400 % 4,53 % SK4120011776
RUSTONKA 0,00/21 13.9.2021 30 000 CZK 22.2.2018 85,500 % 87,500 % 3,80 % CZ0003514861
JOJ Media House 0/2021 7.12.2021 1 000 EUR 22.2.2018 84,848 % 86,848 % 3,80 % SK4120011222
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 100 000 CZK 22.2.2018 99,000 % 101,000 % 4,21 % CZ0000000856
JTFG VIII 4,00/22 18.7.2022 3 000 000 CZK 22.2.2018 102,250 % 103,250 % 3,20 % CZ0003516882
EMG 5,25/2022 21.7.2022 1 000 EUR 22.2.2018 102,500 % 104,500 % 4,13 % SK4120013012
EUROVEA 4,50 /2022 7.9.2022 1 000 EUR 22.2.2018 100,000 % 102,000 % 4,01 % SK4120011883
CPI 5,00/2022 29.9.2022 1 000 EUR 22.2.2018 105,000 % 107,000 % 3,34 % SK4120012097
CPI 4,65% /2022 6.11.2022 1 CZK 22.2.2018 107,500 % 110,500 % 2,28 % CZ0003502957
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 1 CZK 22.2.2018 103,000 % 104,000 % 3,58 % CZ0003502312
SG 4,00/2022 12.12.2022 1 000 EUR 22.2.2018 99,000 % 100,000 % 4,00 % SK4120013475
PSG 5,25/2023 31.3.2023 10 000 CZK 22.2.2018 104,000 % 108,000 % 3,57 % CZ0003515934
CPI 4,75% /2042 22.8.2042 1 CZK 22.2.2018 107,000 % 110,500 % 4,07 % CZ0003502932
CPI 4,85% /2042 22.8.2042 1 CZK 22.2.2018 108,500 % 110,500 % 4,16 % CZ0003502940

*Uvedené ceny jsou informativní. Pro závaznou nabídku nás prosím kontaktujte.

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Jak investovat