Proč J&T FLEXIBILNÍ?

Portfolio dluhopisů, které se přizpůsobí

Dluhopisový fond je vhodný i pro začínající investory. Převažují v něm státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika, ale investuje také do speciálních příležitostí, díky kterým zvyšuje potenciál výnosu. K nim patří investice do dluhopisů v cizích měnách nebo investice do alternativních strategií typu konvertibilních dluhopisů. Hlavní výhodou fondu je jeho časově flexibilní portfolio, ve kterém průběžně upravujeme mix dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů. Cílem je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné míře rizika. „Při správě fondu se nesnažím vždy o nejvyšší výnos v příznivých časech, ale především o ochranu investorů před výraznějším propadem v nepříznivých dobách. Díky flexibilitě ve strategii fondu se daří dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než u konkurence.“

Martin Kujal, Portfolio manažer
Martin Kujal, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 1,5965 CZK , k datu: 11. 4. 2024

1 měsíc -1,84 %
3 měsíce -0,65 %
6 měsíců 3,90 %
1 rok 5,16 %
od zahájení činnosti (p. a.) 2,90 %
k min. IH (p. a.) 4,40 %

Složení fondu

  • Dluhopisy domácí 69,30 %
  • Dluhopisy zahraniční 26,36 %
  • Pod.listy zahraniční 2,35 %
  • Hotovost zahraniční 0,74 %
  • Hotovost domácí 0,70 %
  • Ostatní 0,55 %
Aktualizace k datu 31. 3. 2024
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 12,78 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7,17 %
US Treasury 3,625% 31/03/2028 6,70 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 6,58 %
ST. DLUHOP 3,5% 30/05/2035 6,45 %

Informace o fondu

Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.

Základní údaje

Min. investiční horizont 2 roky
Typ fondu standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 3. 12. 2007
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie I

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.