Složení fondu

  • Akcie zahraniční 42,67 %
  • Hotovost zahraniční 28,37 %
  • Hotovost domácí 20,58 %
  • Dluhopisy zahraniční 8,34 %
  • Ostatní 0,04 %
Aktualizace k datu 31. 1. 2024
AMAZON.COM INC 7,63 %
BATSLN 6,421 02/08/2033 4,43 %
US Treasury I/L 4,25% 21/12/2025 4,11 %
Novo Nordisk A/S 3,70 %
JP Morgan Chase & Co 3,57 %

Informace o fondu

J&T NextGen je otevřený podílový fond ve formě smíšeného fondu. Představuje zajímavou variantu pro investory, kteří mají zájem investovat do světových akcií a dluhopisů. Fond zamýšlí alokovat 80 % majetku do akcií, 20 % do dluhopisů. Investice jsou vyhledávány pomocí fundamentální analýzy v kombinaci s využitím alternativních dat. Návrhy a investičním myšlenky předkládá portfolio manažerovi fondu Investiční výbor, který je složený ze zástupců nastupující investorské generace, a přináší tak svůj vlastní pohled na to, jakým směrem v současné době investovat. Tímto způsobem bude fond nacházet společnosti, které mají potenciál růstového hospodaření v investičním horizontu 5 let.

Základní údaje

Min. investiční horizont 5
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 21. 11. 2023
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 1,20 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.