Výnosy fondu

1 měsíc 0,12 %
6 měsíců 9,48 %
1 rok 12,81 %
3 roky 7,29 %
5 let 9,78 %

Informace o fondu

Jun Tano při výběru akcií využívá bottom-up přístup, který je založen na důkladné fundamentální analýze a častých návštěvách společnosti. Vytváří a ověřuje myšlenky o místních akciích z globálního hlediska a využívá rozsáhlé zdroje na výzkum společnosti Fidelity. Při vytváření portfolia se soustředí na společnosti, které zvyšují svoji hodnotu. Základ portfolia se obvykle skládá z akcií s vyšším než předpokládaným potenciálem výnosů, které se obchodují s ukazateli, které jsou nižší než je tržní průměr. Správce se soustředí na společnosti, u kterých věří, že jsou schopny vykazovat silný růst obratu a výnosů, a u kterých existuje přesvědčivý důkaz o tom, že by tento trend mohl pokračovat několik let. Naproti tomu se vyhýbá „tematickým“ akciím, které mají tendenci vykazovat podstatně vyšší cenu.

Základní údaje

Investiční společnost Fidelity Funds
Název fondu FF - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR
Typ fondu Akciové
ISIN LU0413543058
Poslední jednotková cena (k 23. 5. 2024) 40,3200 EUR

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 6

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.