Proč J&T DIVIDEND?

Jedinečná kombinace domácích a zahraničních dividendových titulů

Jádro tohoto akciového fondu tvoří dividendové akcie v kombinaci se společnostmi, u kterých do budoucna vidíme potenciál v růstu tržeb, zisků a výplaty dividend. Portfolio geograficky i sektorově diverzifikujeme a jsme aktivní i na českých akciích, které nabízejí nadstandardní dividendový výnos.

Fond je vhodný i pro investory, kteří již mají zkušenosti s investováním do dluhopisů a zároveň chtějí dlouhodobě investovat také do dynamičtějších aktiv. Ta v podobě dividendových akcií nabízejí ve svém investičním horizontu dlouhodobě nadprůměrný výnos. K titulům s nejvyšším podílem v portfoliu patří akcie ČEZu, španělské Telefóniky či společnosti IBM.„Základem portfolia je kombinace dividendových a růstových společností. K těm domácím patří například ČEZ a Komerční banka, ze světových je to např. Apple. Zaměřujeme se na společnosti, které nabízejí atraktivní produkt a jsou klíčovým hráčem daného odvětví (např. Avast). Toto unikátní zaměření na lokální, středoevropský i zahraniční trh má přinést nadprůměrný dividendový i kapitálový výnos."

Ing. Michal Semotan, Portfolio manažer
Ing. Michal Semotan, Portfolio manažer

Výkonnost fondu
Cena: 1,8262 CZK , k datu: 16. 7. 2024

1 měsíc 2,04 %
3 měsíce 4,47 %
6 měsíců 9,85 %
1 rok 21,31 %
od zahájení činnosti (p. a.) 11,93 %
k min. IH (p. a.) 11,92 %

Informace o fondu

Standardní fond kolektivního investování, který splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady. Fond si klade za cíl generování atraktivního výnosu prostřednictvím investic do akciových instrumentů. Nadprůměrného výnosu se snaží dosáhnout investicemi do stabilních dividendových titulů v kombinaci s růstovými akciemi. Aktiva fondu jsou diverzifikována jak geograficky, tak sektorově. Akciová složka se může pohybovat v rozmezí 50 - 100% objemu celkových aktiv fondu. V období výraznějších turbulencí na akciovém trhu má portfolio manažer možnost navýšit podíl hotovosti a využít krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Doporučený investiční horizont je 5 a více let. Akumulační třída je vhodná pro investora, který preferuje kapitálové zhodnocení a nepožaduje pravidelnou výplatu výnosů z fondu.

Základní údaje

Min. investiční horizont 5 let
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu Swissquote Financial Services Malta
Manažer fondu Ing. Michal Semotan
Datum zahájení činnosti 20. 2. 2019
Minimální vstupní investice 300 CZK
Poplatek za správu 0,75 % p.a. prvních 12 měsíců, 1% p.a. následujících 12 měsíců, 1,5% po uplynutí 24 měsíců od založení
Stanovení aktuální hodnoty jednou za týden
Poplatková kategorie III

Cílové trhy

Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Kombinace ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení


Ostatní fondy, do kterých můžete investovat

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.


Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.