Navigace

Proč J&T BOND CZK?

J&T BOND CZK investuje především do podnikových dluhopisů a to s výrazným zastoupením investičních nápadů skupiny J&T. Určen je zejména těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Růst hodnoty fondu stojí na na střednědobých dluhopisech - investičních nápadech skupiny J&T, které jsou doplněné o efektivní mix dalších firemních a státních dluhopisů. Tím vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 30.6.2020

Struktura majetku

k datu 30.6.2020

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 19,31 %
Hotovost domácí 4,31 %
Pod.listy zahraniční 4,89 %
Dluhopisy zahraniční 69,17 %
Hotovost zahraniční 1,33 %
Ostatní 0,98 %
 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Majetek J&T fondů tvoří z nemalé části dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou zde výrazně zastoupeny dluhopisy realitního holdingu CPI, držíme dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR a dluhopisy energetického holdingu EPH. Mezi naše investice patří i bondy Sazky, která drží podíly v několika evropských loterijních společnostech.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.6.2020

PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2,99 %
TMR 6% 5/2/2021 2,97 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2,86 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2,72 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 2,69 %

Výkonnost fondu

k datu 30.6.2020

1 měsíc 0,74 %
3 měsíce 7,56 %
6 měsíců -0,70 %
1 rok 1,99 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4,33 %
k min. IH (p.a.) 2,43 %

Informace o fondu

Charakteristika

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu speciální fond cenných papírů, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 29.11.2011
Vlastní kapitál celkem 4 775 108 539,92 Kč
Aktuální hodnota PL 1,4394 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,19 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie II
Riziková třída 2 / 9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.7005 27.6.-30.6.2020 4,86 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3947 25.6.-30.6.2020 -9,45 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4394 27.6.-30.6.2020 4,33 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3531 27.6.-30.6.2020 3,95 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4938 27.6.-30.6.2020 3,24 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1456 27.6.-30.6.2020 2,31 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1452 27.6.-30.6.2020 2,30 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1422 27.6.-30.6.2020 2,25 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.99 26.6.2020 -0,77 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0425 26.6.2020 3,24 % p.a.