Navigace

J&T FLEXIBILNÍ OPF

Proč J&T FLEXIBILNÍ?

Připojte se k investičním myšlenkám skupiny J&T
J&T Flexibilní dluhopisový je fondem vhodným i pro začínající investory. Převažují v něm státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Jeho hlavní vlastností je časová flexibilita portfolia. Průběžně upravujeme mix dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů.Cílem je dosahovat na jednotku rizika vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy.“

 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Při správě fondu se nesnažím vždy o nejvyšší výnos v příznivých časech, ale především ochránit investory před výraznějším propadem v nepříznivých dobách. Díky flexibilitě ve strategii fondu se daří dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než konkurenční produkty.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.9.2020

Struktura majetku

k datu 23.9.2020

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 32,03 %
Hotovost domácí 4,71 %
Pod.listy zahraniční 3,54 %
Dluhopisy zahraniční 55,78 %
Hotovost zahraniční 3,19 %
Ostatní 0,74 %
 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Kromě státních a podnikových dluhopisů s investičním ratingem, které tvoří jádro portfolia, fond investuje v omezené míře také do speciálních příležitostí a zvyšuje tak potenciál výnosu. Jedná se například o investice do dluhopisů v cizích měnách, přičemž měnové riziko nemusí být vždy zajištěno. Další možností jsou investice do alternativních strategií typu konvertibilních dluhopisů.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.8.2020

ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 11,13 %
US Treasury I/L 0,125% 15/7/2026 4,80 %
iShares USD Corp Bond UCITS ETF (F) 4,40 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4,28 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 4,16 %

Výkonnost fondu

k datu 23.9.2020

1 měsíc 0,52 %
3 měsíce 1,37 %
6 měsíců 5,88 %
1 rok 3,25 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,29 %
k min. IH (p.a.) 3,09 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 3.12.2007
Vlastní kapitál celkem 274 729 938,25 Kč
Aktuální hodnota PL 1,5134 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,03 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie II
Riziková třída 2 / 9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.6743 19.9.-23.9.2020 4,75 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4082 17.9.-23.9.2020 -8,92 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4674 19.9.-23.9.2020 4,44 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3684 19.9.-23.9.2020 3,98 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5134 19.9.-23.9.2020 3,29 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1699 19.9.-23.9.2020 2,56 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1748 19.9.-23.9.2020 2,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1721 19.9.-23.9.2020 2,60 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.002 18.9.2020 0,13 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0221 18.9.2020 1,42 % p.a.