Navigace

J&T FLEXIBILNÍ OPF

Proč J&T FLEXIBILNÍ?

Připojte se k investičním myšlenkám skupiny J&T
J&T Flexibilní dluhopisový je fondem vhodným i pro začínající investory. Převažují v něm státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Jeho hlavní vlastností je časová flexibilita portfolia. Průběžně upravujeme mix dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů.Cílem je dosahovat na jednotku rizika vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy.“

 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Při správě fondu se nesnažím vždy o nejvyšší výnos v příznivých časech, ale především ochránit investory před výraznějším propadem v nepříznivých dobách. Díky flexibilitě ve strategii fondu se daří dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než konkurenční produkty.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 15.10.2021

Struktura majetku

k datu 15.10.2021

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 56,67 %
Hotovost domácí 1,02 %
Pod.listy zahraniční 7,61 %
Dluhopisy zahraniční 29,61 %
Hotovost zahraniční 4,21 %
Ostatní 0,88 %
 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Kromě státních a podnikových dluhopisů s investičním ratingem, které tvoří jádro portfolia, fond investuje v omezené míře také do speciálních příležitostí a zvyšuje tak potenciál výnosu. Jedná se například o investice do dluhopisů v cizích měnách, přičemž měnové riziko nemusí být vždy zajištěno. Další možností jsou investice do alternativních strategií typu konvertibilních dluhopisů.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2021

ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 23,52 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 7,60 %
BNP Paribas- Euro High Yield Short Duration Bond - I (F) 4,84 %
Škofin 0% 5/4/2022 4,28 %
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 3,67 %

Výkonnost fondu

k datu 15.10.2021

1 měsíc -0,51 %
3 měsíce -0,41 %
6 měsíců -0,26 %
1 rok -0,26 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,03 %
k min. IH (p.a.) 1,65 %

Informace o fondu

Charakteristika

Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 3.12.2007
Vlastní kapitál celkem 275 981 832,48 Kč
Aktuální hodnota PL 1,5126 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,01 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Poplatková kategorie I
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2494 6,80 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5801 -4,98 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.392113 4,49 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.186848 3,80 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.033818 3,03 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2655 3,30 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3577 4,30 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3864 4,60 % p.a. 14.10.-15.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2115 7,66 % p.a. 8.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4488 15,33 % p.a. 8.10.2021