Navigace

J&T FLEXIBILNÍ OPF

Proč J&T FLEXIBILNÍ?

Připojte se k investičním myšlenkám skupiny J&T
J&T Flexibilní dluhopisový je fondem vhodným i pro začínající investory. Převažují v něm státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Jeho hlavní vlastností je časová flexibilita portfolia. Průběžně upravujeme mix dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů.Cílem je dosahovat na jednotku rizika vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy.“

 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Při správě fondu se nesnažím vždy o nejvyšší výnos v příznivých časech, ale především ochránit investory před výraznějším propadem v nepříznivých dobách. Díky flexibilitě ve strategii fondu se daří dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než konkurenční produkty.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 7.10.2019

Struktura majetku

k datu 7.10.2019

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 53,53 %
Hotovost domácí 1,23 %
Dluhopisy zahraniční 41,94 %
Hotovost zahraniční 2,85 %
Ostatní 0,44 %
 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

portfolio manažer

„Kromě státních a podnikových dluhopisů s investičním ratingem, které tvoří jádro portfolia, fond investuje v omezené míře také do speciálních příležitostí a zvyšuje tak potenciál výnosu. Jedná se například o investice do dluhopisů v cizích měnách, přičemž měnové riziko nemusí být vždy zajištěno. Další možností jsou investice do alternativních strategií typu konvertibilních dluhopisů.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2019

ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 14,10 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 7,79 %
ST.DLUHOPIS 2,50% 25/08/2028 5,94 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 4,09 %
Smenka EPH EUR 3,45 20201002 - FLX 3,88 %

Výkonnost fondu

k datu 7.10.2019

1 měsíc 0,00 %
3 měsíce 1,37 %
6 měsíců 2,72 %
1 rok 3,06 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,29 %
k min. IH (p.a.) 0,70 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond je určen pro optimální zhodnocení střednědobě volných peněžních prostředků. Představuje atraktivní kompromis mezi fondem peněžního trhu a dluhopisovým fondem. Tím nabízí investorům výnosnější alternativu k bankovním vkladům, ale současně nižší riziko, než jaké mají běžné dluhopisové fondy. Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika. Příkladem těchto investičních příležitostí jsou dluhopisy s delší splatností, korporátní a zahraniční dluhopisy s potenciálem vyšších úrokových výnosů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 3.12.2007
Vlastní kapitál celkem 277 268 766,24 Kč
Aktuální hodnota PL 1,4678 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 0,23 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie II
Riziková třída 2 / 9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

 

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KII). Banka investory vyzývá, aby se se statutem a KII seznámili. Statut a KII je k dispozici v českém jazyce na www.jtBanka.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se fondů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 18. 3. 2019, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 3 roky CZK 2.6676 14.10.2019 4,97 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4803 14.10.2019 -8,12 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4272 1.10.-7.10.2019 4,63 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3338 1.10.-7.10.2019 4,15 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4678 1.10.-7.10.2019 3,29 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.146 16.9.-30.9.2019 2,65 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1546 16.9.-30.9.2019 2,80 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1542 16.9.-30.9.2019 2,79 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.0338 4.10.2019 3,94 %
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0585 4.10.2019 7,90 %

Upozornění

Toto propagační sdělení vytvořila J&T BANKA, a. s., (dále jen „Banka“), která při své činnosti podléhá kontrole ČNB a řídí se legislativou ČR. Sdělení není návrhem k uzavření smlouvy. Banka není povinna vstoupit s kteroukoli osobou do smluvního vztahu ani poskytnout jakoukoli službu na základě tohoto sdělení. Žádná z informací uvedených v tomto sdělení není míněna a nemůže byt považována za analýzu investičních příležitostí, investiční doporučení nebo investiční poradenství a při tvorbě tohoto sdělení nebyly vzaty v úvahu zákonem předepsané specifické postupy a pravidla pro jejich tvorbu a distribuci. Propagační sdělení obsahuje Informace o výkonnosti v minulosti. Současná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že případné zdanění závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informační charakter a jeho účelem je poskytnout investorům základní informace. Účelem sdělení naopak v žádném případě není nahradit prospekt. Banka investory vyzývá, aby se s prospektem seznámili. Prospekt emitenta je k dispozici na www.jtBank.cz a v papírové podobě bude dostupný u emitenta, na centrále Banky i na jejich pobočkách. Výroční zprávy a finanční výkazy emitenta jsou k dispozici u emitenta a rovněž na www.jtBank.cz. Podrobnější informace o výhodách, rizicích a dalších podstatných okolnostech týkajících se dluhopisů, poskytnou na žádost rovněž pracovníci Banky. Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, že tento dokument může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo některý ze subjektů, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastni zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajícími se těchto subjektů. V případě poskytnutí služby upisování a umisťování investičních nástrojů může Banka po ukončení úpisu dluhopisů od emitenta obdržet odměnu za umisťování investičních nástrojů. Výše odměny je určena procentuální sazbou z celkového objemu investic do těchto investičních nástrojů zprostředkovaných Bankou. Za zprostředkování úpisu investičních nástrojů pak může Banka po ukončení úpisu vyplatit svým smluvním partnerům (zprostředkovatelům) provizi z objemu zprostředkovaných investic, a to ve výši nepřevyšující odměny Banky. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny na internetových stránkách Banky www.jtBanka.cz. Tento dokument je aktualizován ke dni 17.1.2017, a Banka je oprávněna jej kdykoli změnit.