J&T FLEXIBILNÍ OPF | J&T Banka
Navigace

J&T FLEXIBILNÍ OPF

Proč J&T FLEXIBILNÍ?


Portfolio dluhopisů, které se přizpůsobí
Dluhopisový fond je vhodný i pro začínající investory. Převažují v něm státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika, ale investuje také do speciálních příležitostí, díky kterým zvyšuje potenciál výnosu. K nim patří investice do dluhopisů v cizích měnách nebo investice do alternativních strategií typu konvertibilních dluhopisů. Hlavní výhodou fondu je jeho časově flexibilní portfolio, ve kterém průběžně upravujeme mix dlouhodobých a krátkodobých dluhopisů. Cílem je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné míře rizika. 

 Ing. Martin Kujal

Ing. Martin Kujal

Portfolio manažer

„Při správě fondu se nesnažím vždy o nejvyšší výnos v příznivých časech, ale především o ochranu investorů před výraznějším propadem v nepříznivých dobách. Díky flexibilitě ve strategii fondu se daří dlouhodobě dosahovat vyššího zhodnocení než u konkurence.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 65,51 %
Hotovost domácí 1,22 %
Pod.listy zahraniční 4,95 %
Dluhopisy zahraniční 25,61 %
Hotovost zahraniční 1,01 %
Ostatní 1,71 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 19,92 %
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 10,16 %
SGLT 0% 10/03/2023 9,55 %
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 9,54 %
ST. DLUHOPIS 6% 26/2/2026 6,14 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc 1,43 %
3 měsíce 6,44 %
6 měsíců 4,01 %
1 rok 0,75 %
od zahájení činnosti (p. a.) 2,77 %
k min. IH (p. a.) -0,49 %

Informace o fondu

Charakteristika

Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 3.12.2007
Vlastní kapitál celkem 280 734 451,46 Kč
Aktuální hodnota PL 1,5122 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,39 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie I
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023