Navigace

J&T KOMODITNÍ OPF

Proč J&T KOMODITNÍ?

J&T KOMODITNÍ je fond, určený pro zkušenější investory, kterým nevadí vyšší míra rizika a kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do podobného druhu investičních nástrojů. Fond investuje do různých komodit (ropa, kovy, zemědělské plodiny), především prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo fondů ETF.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

"Fond má vysokou flexibilitu při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index. Při správě fondu usiluji o reálné zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu. Komodity mohou být formou zajištění proti geopolitickému riziku a inflaci."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 30.6.2020

Struktura majetku

k datu 30.6.2020

Zastoupení v %
Hotovost domácí 7,03 %
Akcie zahraniční 47,84 %
Pod.listy zahraniční 41,98 %
Hotovost zahraniční 2,66 %
Ostatní 0,49 %
 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

"Fond investuje především do komoditních indexových nástrojů případně do sektorových fondů a akcií. Zaměřuji se na investice do společností z odvětví těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin."

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.6.2020

WISDOMTREE BROAD COMMODITIES 10,33 %
X-LYXOR TH-REUTERS CORE COMMO (F) 10,01 %
iShares S&P GSCI Commodity 9,63 %
DBXT DBLCI OYB ETF (F) 9,53 %
INVESCO DB COMMODITY INDEX TRACKING FUND 7,62 %

Výkonnost fondu

k datu 30.6.2020

1 měsíc 2,02 %
3 měsíce 9,97 %
6 měsíců -21,17 %
1 rok -17,11 %
od zahájení činnosti (p.a.) -9,45 %
k min. IH (p.a.) -8,43 %

Informace o fondu

Charakteristika

Speciální fond fondů investuje zejména do komodit prostřednictvím komoditních indexových a sektorových podílových a ETF fondů. Portfolio může být diverzifikováno investicemi do akcií a fondů ze sektorů těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin. Fond není při investování vázán žádným indexem, což mu dává vysokou míru flexibility při výběru vhodných investic. Doporučená minimální doba investice je 5 let. Fond je vhodný pro investory s vyšším sklonem k riziku, kteří jsou ochotni akceptovat koncentraci investic do stejného druhu investičních instrumentů a mají zájem investovat část svých prostředků prostřednictvím fondu do komodit.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 1.2.2011
Vlastní kapitál celkem 77 150 955,21 Kč
Aktuální hodnota PL 0,3947 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 1,08 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie III
Riziková třída 4/9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.7005 27.6.-30.6.2020 4,86 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.3947 25.6.-30.6.2020 -9,45 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4394 27.6.-30.6.2020 4,33 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3531 27.6.-30.6.2020 3,95 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.4938 27.6.-30.6.2020 3,24 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1456 27.6.-30.6.2020 2,31 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1452 27.6.-30.6.2020 2,30 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1422 27.6.-30.6.2020 2,25 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 0.99 26.6.2020 -0,77 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0425 26.6.2020 3,24 % p.a.