J&T KOMODITNÍ OPF | J&T Banka
Navigace

J&T KOMODITNÍ OPF

Proč J&T KOMODITNÍ?


Rozmanité investice koncentrované do podobných investičních nástrojů
Fond jsme vytvořili pro zkušenější investory, kterým nevadí vyšší míra rizika a koncentrace investic do podobných investičních nástrojů. Fond Investuje do různých komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny jeho portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

Portfolio manažer

"Při správě fondu usiluji o reálné zhodnocení majetku v dlouhodobém horizontu. Komodity mohou být způsobem zajištění proti geopolitickému riziku a inflaci. Zaměřuji se na investice do společností z odvětví těžby a zpracování nerostných surovin a také produkce a zpracování zemědělských plodin."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 3.10.2022

Struktura majetku

k datu 3.10.2022

Zastoupení v %
Akcie domácí 1,68 %
Hotovost domácí 2,23 %
Akcie zahraniční 39,98 %
Pod.listy zahraniční 51,86 %
Hotovost zahraniční 3,52 %
Ostatní 0,74 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2022

iShares S&P GSCI Commodity 9,89 %
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (F) 8,60 %
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF (F) 7,63 %
Xtrackers Bloom Comm Ex-Agri Lives Swap UCITS ETF (F) 7,52 %
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) 7,22 %

Výkonnost fondu

k datu 3.10.2022

1 měsíc -2,86 %
3 měsíce -2,10 %
6 měsíců -7,25 %
1 rok 12,96 %
od zahájení činnosti (p. a.) -3,95 %
k min. IH (p. a.) 4,71 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond určený pro zkušenější investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší míru rizika a kteří akceptují koncentraci investic do podobného druhu investičních nástrojů. Fond se zaměřuje na investice do různých druhů komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 5 a více let
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 1.2.2011
Vlastní kapitál celkem 174 665 593,85 Kč
Aktuální hodnota PL 0,6257 Kč
Změna aktuální hodnoty PL 1,03 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie III
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 5
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 4

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 3.6442 5,82 % p.a. 30.9.2022
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6193 -3,95 % p.a. 30.9.2022
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 2 / 7
CZK 1.4398 3,40 % p.a. 30.9.2022
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 2 roky 2 / 7
CZK 1.4162 3,51 % p.a. 30.9.2022
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.4461 2,55 % p.a. 30.9.2022
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 121.4 2,48 % p.a. 2.9.2022
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 139.98 3,68 % p.a. 16.9.2022
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.1616 1,87 % p.a. 30.9.2022
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.1961 2,29 % p.a. 30.9.2022
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.1992 2,36 % p.a. 30.9.2022
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.1577 4,20 % p.a. 23.9.2022
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.2687 6,92 % p.a. 23.9.2022