Navigace

J&T LIFE 2025 OPF

Proč J&T LIFE 2025?

Fondy životního cyklu J&T LIFE umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují, když budete chtít odejít do důchodu, koupit nové auto nebo jet na cestu kolem světa. Fondy fungují na bázi pravidelného měsíčního investování a usilují o maximalizaci výnosu z těchto peněz. Investovat do nich lze i nižší částky v řádu jednotek tisíc korun. Fondy J&T LIFE jsou vhodné, pokud máte zájem o průběžné a dlouhodobé investování a chcete se podílet na investičních projektech skupiny J&T.

 Gladiola Štursová

Gladiola Štursová

portfolio manažer

„Prostřednictvím fondů J&T LIFE lze investovat do akcií a dluhopisů po celém světě. Součástí jejich portfolií jsou zprostředkovaně i investice do fyzických aktiv - nemovitostí, zlata a ostatních komodit. Fondy umožňují podílet se i na úspěšných projektech skupiny J&T."

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 22.10.2021

Struktura majetku

k datu 30.9.2021

Zastoupení v %
Akcie 15 %
Dluhopisy 74,43 %
Hotovost 4,81 %
Komodity 2,88 %
Reality 2,88 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2021

J&T BOND CZK OPF (F) 10,66 %
J&T MONEY CZK OPF, J&T IS, a.s. 10,20 %
J&T FLEXIBILNÍ DOPF (F) 9,96 %
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) 3,49 %
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) 3,41 %

Výkonnost fondu

k datu 22.10.2021

1 měsíc -0,19 %
3 měsíce 0,19 %
6 měsíců 1,63 %
1 rok 7,18 %
od zahájení činnosti (p.a.) 3,31 %
k min. IH (p.a.) 5,35 %

Informace o fondu

Charakteristika

Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Mgr. Gladiola Štursová
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 384 684 265,14 Kč
Aktuální hodnota PL 1,2677 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,04 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Poplatková kategorie II
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 3

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2035 6,74 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5775 -5,01 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5416 4,47 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4034 3,79 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5085 3,00 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2677 3,31 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3639 4,36 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3947 4,68 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2205 7,90 % p.a. 15.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.451 15,26 % p.a. 15.10.2021