Navigace

J&T LIFE 2025 OPF

Proč J&T LIFE 2025?

Fondy životního cyklu J&T LIFE umožňují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému datu v budoucnu. Když děti dostudují, když budete chtít odejít do důchodu, koupit nové auto nebo jet na cestu kolem světa. Fondy fungují na bázi pravidelného měsíčního investování a usilují o maximalizaci výnosu z těchto peněz. Investovat do nich lze i nižší částky v řádu jednotek tisíc korun. Fondy J&T LIFE jsou vhodné, pokud máte zájem o průběžné a dlouhodobé investování a chcete se podílet na investičních projektech skupiny J&T.

 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

Komentář portfolio manažera:
Kapitálové trhy zažily vydařený závěr roku zejména na rozvíjejících trzích. Dařilo se nejen „emerging markets“ ale i americkým akciím a evropským REITs. Důvodem k optimismu byl významný pokrok v obchodních jednáních mezi USA a Čínou a také jednoznačný výsledek britských voleb. Rovněž komoditám se v prosinci dařilo, když posílily všechny hlavní sektory. Nejvíce vyrostly ceny energetických komodit s výjimkou zemního plynu. V prosinci jsme pokračovali v realizaci zisků na rizikových aktivech a nakupovali dluhopisové instrumenty. Snížili jsme zastoupení v ETF na americký akciový index SPDR S&P 500. Uprodali jsme rovněž indexový fond na akcie malých společností iShares MSCI small-cap. Redukovali jsme váhu v ETF na konvertibilní dluhopisy SPDR Barclays Convertible. Zvyšovali jsme naopak zastoupení v dluhopisech. Dokupovali jsme zejména ETF na americké státní dluhopisy i korunový fond J&T Bond. Na prahu nového roku by mohla na trzích pokračovat pozitivní nálada z prosince. Podpůrně na ceny rizikových aktiv bude působit uzavřená dohoda mezi USA a Čínou i pokračující uvolněná hlavních politika centrálních bank. Zvýšenou volatilitu by mohl přinést blížící se termín faktického BREXITu. Starosti by investorům mohly začít dělat poměrně vysoké valuace akciových trhů. Velmi sledované budou také předstihové ekonomické ukazatelé a začátek výsledkové sezóny za loňský rok v USA, Číně a Evropě. V následujícím období budeme dále dokupovat dluhopisové instrumenty z kategorie „high-yield“ a rozvíjejících se trhů.

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.9.2020

Struktura majetku

k datu 31.8.2020

Zastoupení v %
Akcie 19,47 %
Dluhopisy 69,94 %
Hotovost 4,18 %
Komodity 3,27 %
Reality 3,15 %
 Ing. Marek Janečka

Ing. Marek Janečka

portfolio manažer

„Prostřednictvím fondů J&T LIFE lze investovat do akcií a dluhopisů po celém světě. Součástí jejich portfolií jsou zprostředkovaně i investice do fyzických aktiv - nemovitostí, zlata a ostatních komodit. Fondy umožňují podílet se i na úspěšných projektech skupiny J&T."

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.8.2020

PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2,93 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2,82 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2,81 %
CPI Property Group 4,375% PERP 2,61 %
TMR 6% 5/2/2021 2,59 %

Výkonnost fondu

k datu 23.9.2020

1 měsíc -0,63 %
3 měsíce 2,32 %
6 měsíců 12,98 %
1 rok 2,09 %
od zahájení činnosti (p.a.) 2,56 %
k min. IH (p.a.) 3,35 %

Informace o fondu

Charakteristika

J&T Life 2025 je fondem životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změny alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase, a to zejména od akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií směrem k nástrojům s pevným výnosem, kdy se alokace portfolia aktiv mění s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu a zhodnocení majetku fondu v době základního investičního období prostřednictvím investic zejména do akcií, dluhopisů, nástrojů peněžního trhu, cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a finančních derivátů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 10 let
Typ fondu speciální fond životního cyklu, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Manažer fondu Ing. Marek Janečka, CFA
Datum zahájení činnosti 16.1.2014
Vlastní kapitál celkem 345 180 900,58 Kč
Aktuální hodnota PL 1,1699 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,62 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty minimálně jednou za měsíc
Poplatková kategorie III
Riziková třída 2 / 9

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Klíčové informace pro investory PDF
Statut PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Zaměření fondu Investiční horizont Měna Hodnota podílového listu K datu Výnos od založení Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 let CZK 2.6743 19.9.-23.9.2020 4,75 % p.a.
J&T Komoditní fond komodity 5 let CZK 0.4082 17.9.-23.9.2020 -8,92 % p.a.
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky CZK 1.4674 19.9.-23.9.2020 4,44 % p.a.
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok CZK 1.3684 19.9.-23.9.2020 3,98 % p.a.
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky CZK 1.5134 19.9.-23.9.2020 3,29 % p.a.
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 10 let CZK 1.1699 19.9.-23.9.2020 2,56 % p.a.
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 15 let CZK 1.1748 19.9.-23.9.2020 2,63 % p.a.
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 20 let CZK 1.1721 19.9.-23.9.2020 2,60 % p.a.
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky CZK 1.002 18.9.2020 0,13 % p.a.
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let CZK 1.0221 18.9.2020 1,42 % p.a.